ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
自転車 じてんしゃจักรยาน
自動車 じどうしゃรถยนต์
字引 じびきพจนานุกรม
自分 じぶんด้วยตัวเอง,ตนเอง,ฉัน
じゃ じゃงั้น,ถ้าอย่างนั้น,คำที่ผันเสียงมาจาก では,คำที่ผันเสียงมาจาก では ซึ่งใช้ในรูปไวยากรณ์ ~ては
じゃあ じゃあถ้างั้น
じゅうสิบ
授業 じゅぎょうคาบเรียน,ชั้นเรียน
上手 じょうずเก่ง,ชำนาญ
丈夫 じょうぶทนทาน,แข็งแรง
吸う すうสูบบุหรี่,หายใจเข้า,ดูดเข้า
スカート すかーとกระโปรง
好き すきชอบ
少ない すくないเล็ก,น้อย,เล็กน้อย,นิดหน่อย
すぐに すぐにทันที
直ぐに すぐにทันที
少し すこしนิดหน่อย,เล็กน้อย,น้อย
涼しい すずしいเย็นสบาย,สบายตา,สดใส
ストーブ すとーぶเตาผิง
スプーン すぷーんช้อน
スポーツ すぽーつกีฬา
住む すむอาศัยอยู่
スリッパ すりっぱรองเท้าสลิปเปอร์ สำหรับใส่ภายในบ้าน
する するทำ
座る すわるนั่ง
ズボン ずぼんกางเกง
หลัง,ด้านหลัง,ความสูง,ส่วนที่นูน
生徒 せいとนักเรียน
石鹸 せっけんสบู่
背広 せびろเสื้อสูท
狭い せまいแคบ,คับแคบ
せんหนึ่งพัน
先月 せんげつเดือนที่แล้ว
先週 せんしゅうสัปดาห์ที่แล้ว,อาทิตย์ที่แล้ว
先生 せんせいครู,อาจารย์,คำยกย่องผู้มีความรู้หรือผู้นำ(เช่น แพทย์,ผู้แทนราษฎร เป็นต้น)
洗濯 せんたくการซักผ้า
セーター せーたーเสื้อสเวตเตอร์,เสื้อถักไหมพรม
ゼロ ぜろศูนย์,0
全部 ぜんぶทั้งหมด,รวม
然うして そうしてและ,และก็
掃除 そうじการทำความสะอาด
そこ そこที่นั่น
そして そしてและ(เชื่อมประโยค)
其方 そちらทางนั้น
其方 そっちทางนั้น
そとข้างนอก,ด้านนอก
その そのนั้น,คำชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้ฟัง,คำชี้สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านั้น
そばใกล้,ข้างๆ,(ทำ)ติดๆกัน
そらท้องฟ้า
それ それนั่น,สิ่งนั้น,อันนั้น

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้