ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
これ これนี่,สิ่งนี้,อันนี้
今月 こんげつเดือนนี้
今週 こんしゅうสัปดาห์นี้,อาทิตย์นี้
こんな こんなอย่างนี้
今晩 こんばんคืนนี้
コート こーとเสื้อโค้ท
コーヒー こーひーกาแฟ
ห้า
午後 ごごช่วงบ่าย
午前 ごぜんช่วงเวลาก่อนเที่ยง,ตอนเช้า
ご飯 ごはんข้าว,ข้าวสวย
御飯 ごはんข้าว,ข้าวสวย
さあ さあงั้น…
財布 さいふกระเป๋าสตางค์
さかなปลา
さきก่อน,ล่วงหน้า,อนาคต,จุดหมาย,แหล่ง
咲く さくบาน,(ดอกไม้)บาน
作文 さくぶんเรียงความ
さけเหล้า,สาเก
差す さすกางร่ม,เสียบ,ริน,รด,เติม,แดดส่อง,ยื่นให้
砂糖 さとうน้ำตาล
寒い さむいหนาว,สั่นกลัว,ว้าเหว่,ไม่ตลก,ขาดแคลนเงิน
再来年 さらいねんสองปีข้างหน้า
さんสาม
散歩 さんぽเดินเล่น
雑誌 ざっしนิตยสาร
สี่
しおเกลือ
しかし しかしแต่ (เชื่อมประโยค)
仕事 しごとงาน
静か しずかเงียบ,สงบ
したข้างล่าง,ด้านล่าง
しちเจ็ด
質問 しつもんถาม,คำถาม
死ぬ しぬตาย
閉まる しまるปิด
締める しめるดึงให้ตึง,มัด,หมุนให้แน่น,ปิดแน่น,บิด,บีบ,รัด,ประหยัด,เข้มงวด,ไข (ตะปู)
閉める しめるปิด
写真 しゃしんภาพถ่าย,รูปถ่าย
シャツ しゃつเสื้อเชิ้ต
シャワー しゃわーฝักบัว,ฝักบัวสำหรับอาบน้ำ
宿題 しゅくだいการบ้าน
醤油 しょうゆซอสถั่วเหลือง,ซอสโชยุ
食堂 しょくどうห้องรับประทานอาหาร,โรงอาหาร
知る しるรู้,ทราบ,รู้สึก,จำได้
しろขาว,ว่างเปล่า,บริสุทธิ์
白い しろいสีขาว,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน
新聞 しんぶんหนังสือพิมพ์
時間 じかんเวลา,ชั่วโมง
辞書 じしょพจนานุกรม

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้