ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
キロ きろกิโลกรัม,กิโลเมตร
キログラム きろぐらむกิโลกรัม
キロメートル きろめーとるกิโลเมตร
金曜日 きんようびวันศุกร์
ギター ぎたーกีตาร์
牛肉 ぎゅうにくเนื้อวัว
牛乳 ぎゅうにゅうนมวัว
銀行 ぎんこうธนาคาร
เก้า
くすりยา
下さい くださいขอ
果物 くだものผลไม้
くちปาก
くつรองเท้า
靴下 くつしたถุงเท้า
くにประเทศ
くもりเมฆครึ้ม,มัว,เป็นฝ้า,หม่นหมอง
曇り くもりเมฆครึ้ม,มัว,เป็นฝ้า,หม่นหมอง
暗い くらいมืด,คล้ำ,เศร้าหมอง,เก็บกด,สิ้นหวัง,ไม่สันทัด,มัวหมอง,มืดมน
クラス くらすชั้นเรียน,ห้องเรียน,คลาส (คอมพิวเตอร์)
来る くるมา
くるまรถยนต์
くろดำ
黒い くろいสีดำ,คล้ำ,ผิดกฎหมาย,ผิดศีลธรรม,เชี่ยวชาญ
グラス ぐらすแก้ว
警官 けいかんตำรวจ
今朝 けさเมื่อเช้า
消す けすลบ,ดับ(ไฟ),ปิด(ไฟ)
結構 けっこうดี,ได้,พอสมควร
結婚 けっこんแต่งงาน
月曜日 げつようびวันจันทร์
元気 げんきกระฉับกระเฉง, มีชีวิตชีวา, แข็งแรง
公園 こうえんสวนสาธารณะ
交差点 こうさてんสี่แยก (มีสัญญาณไฟจราจร)
紅茶 こうちゃชาฝรั่ง
交番 こうばんป้อมตำรวจ
こえเสียง,เสียงที่เปล่งออกจากลำคอ
ここ ここที่นี่
九日 ここのかวันที่เก้า,เก้าวัน
九つ ここのつเก้า
答える こたえるตอบ,สนอง
こちら こちらทางนี้,คนนี้
此方 こっちทางนี้,อันนี้,ที่นี่,ฉัน,ทางฝั่งฉัน,พวกฉัน
コップ こっぷแก้ว,ถ้วย
今年 ことしปีนี้
言葉 ことばคำศัพท์,คำ
子供 こどもเด็ก
この このนี้
コピー こぴーการก๊อปปี้,การทำสำเนา,การถ่ายเอกสาร
困る こまるเดือดร้อน

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้