ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
書く かくเขียน
掛ける かけるแขวน,ราด,สาด,โรย,ใส่(กุญแจ),คล้อง,ห่ม,สวม,นั่ง,ใช้(เวลา),ทุ่ม(เงิน),ตั้งไฟ,ติด(เครื่อง),คูณ,สร้าง(ความเดือดร้อน)แก่ผู้อื่น,กระทำต่อ
かさร่ม
貸す かすให้ยืม
かぜลม,สายลม
家族 かぞくครอบครัว
かたวิธี,ทาง,ท่าน
カップ かっぷถ้วยชนิดมีหู,ถ้วยตวง,ถ้วยรางวัล,คัพ(ของเสื้อชั้นในผู้หญิง)
家庭 かていครอบครัว,ครัวเรือน
かどมุม
かばんเป้,กระเป๋า,ย่าม
花瓶 かびんแจกัน
かみกระดาษ
カメラ かめらกล้องถ่ายรูป
火曜日 かようびวันอังคาร
辛い からいเผ็ด,เข้มงวด
からだร่างกาย
借りる かりるยืม
軽い かるいเบา,คล่องแคล่ว,เหลาะแหละ,ไม่รอบคอบ,ไม่หนักหน่วง,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่สร้างความกดดันหรือความเกร็งให้กับผู้อื่น,แผ่วเบา,เล็กน้อย
カレンダー かれんだーปฏิทิน
カレー かれーแกงกะหรี่
かわแม่น้ำ
かわแม่น้ำ
可愛い かわいいน่ารัก,น่าเอ็นดู
漢字 かんじอักษรคันจิ,อักษรจีน
外国 がいこくต่างประเทศ
外国人 がいこくじんคนต่างชาติ
学生 がくせいนักศึกษา,นักเรียน
学校 がっこうโรงเรียน
ต้นไม้,ไม้
黄色 きいろสีเหลือง
黄色い きいろいสีเหลือง
消える きえるหายลับ,ดับ
聞く きくฟัง
きたทิศเหนือ
汚い きたないสกปรก,ไม่เรียบร้อย,หยาบ,หยาบคาย,งก,ขี้เหนียว,โลภ
喫茶店 きっさてんร้านกาแฟ,คอฟฟี่ช็อป
切手 きってสแตมป์
切符 きっぷตั๋ว
昨日 きのうเมื่อวาน
きゅうเก้า
今日 きょうวันนี้
教室 きょうしつห้องเรียน,ชั้นเรียน
兄弟 きょうだいพี่น้อง
去年 きょねんปีที่แล้ว
嫌い きらいไม่ชอบ,เกลียด
切る きるตัด,หั่น,เชือด,สับ
着る きるสวม
奇麗 きれいสวย,งดงาม,สะอาด,เรียบร้อย,ไพเราะ
綺麗 きれいสวย,เพราะ

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้