ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
起きる おきるตื่นนอน
置く おくวาง
奥さん おくさんภรรยา
お酒 おさけเหล้า,สาเก
お皿 おさらจาน
教える おしえるสอน,บอก
お爺さん おじいさんคุณปู่,คุณตา,ชายชรา
お祖父さん おじいさんคุณปู่,คุณตา,ชายชรา
伯父さん おじさんคุณลุง
叔父さん おじさんคุณลุง
押す おすกด,ผลัก
遅い おそいช้า,ไม่ทันเวลา,อืดอาด,ยืดยาด,ชักช้า
お茶 おちゃน้ำชา
お手洗い おてあらいห้องน้ำ
お父さん おとうさんคุณพ่อ
おとうとน้องชาย
おとこผู้ชาย
男の子 おとこのこเด็กผู้ชาย
一昨日 おとといเมื่อวานซืน
一昨年 おととしสองปีที่แล้ว
大人 おとなผู้ใหญ่
お中 おなかท้อง
同じ おなじเหมือนกัน
お兄さん おにいさんพี่ชาย
お姉さん おねえさんพี่สาว
お婆さん おばあさんคุณย่า,คุณยาย,หญิงชรา
お祖母さん おばあさんคุณย่า,คุณยาย,หญิงชรา
伯母さん おばさんคุณป้า
叔母さん おばさんคุณน้าหญิง,คุณอาหญิง
お風呂 おふろอ่างอาบน้ำ
お弁当 おべんとうข้าวกล่อง
覚える おぼえるจำ,จดจำ
お巡りさん おまわりさんตำรวจ
重い おもいหนัก,เจ็ดปวด,อืดอาด,มั่นคง,สำคัญ,หนักหน่วง
面白い おもしろいน่าสนใจ,สนุกสนาน
泳ぐ およぐว่ายน้ำ
降りる おりるลง(จากยานพาหนะ),ลง(จากตำแหน่ง)
終る おわるจบ,สิ้นสุด,เสร็จสิ้น
終わる おわるจบ,สิ้นสุด,เสร็จสิ้น
音楽 おんがくดนตรี,เพลง
おんなผู้หญิง
女の子 おんなのこเด็กผู้หญิง
会社 かいしゃบริษัท
階段 かいだんบันได
買い物 かいものซื้อของ
買う かうซื้อ
帰る かえるกลับ
掛かる かかるแขวนอยู่,(เครื่องยนต์)ติด,ตั้งไฟ,ปกคลุม,ครอบคลุม,กิน(เวลา),เสีย(ค่าใช้จ่ายหรือแรงงาน),(กุญแจ)ล๊อค,ติดกับ,พิง,พาด,บุก,ห้อย,มี(รางวัล),ขึ้นอยู่กับ
掛る かかるแขวนอยู่,(เครื่องยนต์)ติด,ตั้งไฟ,ปกคลุม,ครอบคลุม,กิน(เวลา),เสีย(ค่าใช้จ่ายหรือแรงงาน),(กุญแจ)ล๊อค,ติดกับ,พิง,พาด,บุก,ห้อย,มี(รางวัล),ขึ้นอยู่กับ
かぎกุญแจ

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้