ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
椅子 いすเก้าอี้
忙しい いそがしいยุ่ง,รีบเร่ง,อยู่ไม่เป็นสุข
痛い いたいเจ็บ,ปวด
いちหนึ่ง
一日 いちにちหนึ่งวัน,วันที่หนึ่ง
一番 いちばんอันดับหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
一緒 いっしょด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน
いつ いつเมื่อไหร่
五日 いつかวันที่ห้า,ห้าวัน
五つ いつつห้าชิ้น,ห้าอัน,ห้า
何時も いつもตลอดเวลา,เสมอ,ทุก ๆ ครั้ง,ทั่ว ๆ ไป
いぬสุนัข,หมา
いまขณะนี้,ตอนนี้
意味 いみความหมาย
いもうとน้องสาว
いやเกลียด,ไม่ต้องการ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
入り口 いりぐちทางเข้า
入口 いりぐちทางเข้า
居る いるอยู่
要る いるต้องการ
入れる いれるบรรจุ,ใส่,ให้เข้า,รับเข้ามา,สั่ง(ของ)เข้า,รวม,เข้าไปด้วย,เปิดเครื่อง,ทำตามข้อเสนอ,ทำตามคำแนะนำ,ทำตามคำขอ
いろสี
色々 いろいろต่าง ๆ,มากมาย,หลายอย่าง,สารพัด
うえบน
後ろ うしろข้างหลัง
薄い うすいบาง,จาง,จืด,ไม่มาก,ไม่ลึกซึ้ง
うたเพลง
歌う うたうร้องเพลง
生まれる うまれるเกิด
生れる うまれるเกิด
うみทะเล
売る うるขาย
煩い うるさいหนวกหู,น่ารำคาญ,จุกจิก,จู้จี้,ขี้บ่น
上着 うわぎเสื้อโค้ท,เสื้อแจ๊คเก็ต,เสื้อที่สวมทับด้านบน
รูป,รูปวาด
映画 えいがภาพยนตร์,หนัง
映画館 えいがかんโรงภาพยนตร์
英語 えいごภาษาอังกฤษ
ええ ええครับ,ค่ะ,อืม
えきสถานีรถไฟ
エレベータ えれべーたลิฟท์
鉛筆 えんぴつดินสอ
美味しい おいしいอร่อย,เข้าทาง,มีกำไร,ชอบ
多い おおいมาก,ข้างมาก
大きい おおきいใหญ่,มาก,อายุมาก,(เสียง)ดัง,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญโตเกินเหตุ,เบ่ง,โอหัง
大きな おおきなใหญ่
大勢 おおぜいหลายคน,(คน)จำนวนมาก
お母さん おかあさんคุณแม่
お菓子 おかしขนม
お金 おかねเงิน

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้