ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
待つ まつรอ,คอย
まどหน้าต่าง
丸い まるいกลม,ทรงกลม,โค้ง,นุ่มนวล,ราบลื่น,ประนีประนอม
円い まるいกลม,ทรงกลม,โค้ง,นุ่มนวล,ราบลื่น,ประนีประนอม
まんหนึ่งหมื่น
万年筆 まんねんひつปากกาหมึกซึม
磨く みがくแปรง,ขัด,ถู,สี,ตะไบ,เจียระไน,ลับ(มีด),ขัด,พัฒนา(โดยการศึกษาหรือฝึกฝน),ฝึกปรือ
みぎขวา
短い みじかいสั้น,ชั่วครู่,ไม่อดทน,ใจร้อน
みずน้ำ
みせร้านค้า
見せる みせるให้ดู,เอาให้ดู,แสดง
みちถนน
三日 みっかวันที่สาม,สามวัน
三つ みっつสามชิ้น,สามอัน,สามก้อน
みどりสีเขียว,ต้นไม้ใบหญ้า,(ธรรมชาติ),(ป่า)
皆さん みなさんทุกๆคน
みなみทิศใต้
みみหู
見る みるดู,มอง
観る みるดู,มอง
みんなทุกคน
六日 むいかวันที่หก,หกวัน
向こう むこうฝั่งโน้น,ฝั่งตรงข้าม,ด้านหน้า,เบื้องหน้า,ฝ่ายตรงข้าม,หลังจากนี้
難しい むずかしいยาก,เข้าใจยาก,ลำบาก,สำเร็จยาก,วุ่นวาย,ยุ่งยาก,สับสน,อารมณ์ไม่ดี,ไม่พอใจ
六つ むっつหก,หกขวบ
むらหมู่บ้าน
ดวงตา,ลูกตา
眼鏡 めがねแว่นสายตา,การแยกแยะผิดชอบชั่วดี,ความสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี
メートル めーとるเมตร
もう もうเรียบร้อยแล้ว,...แล้ว
もう一度 もういちどอีกครั้ง
木曜日 もくようびวันพฤหัสบดี
もっと もっとอีก
持つ もつถือ,พกพา,ครอบครอง
ものสิ่งของ
もんประตู
問題 もんだいปัญหา,โจทย์,คำถาม
八百屋 やおやร้านขายผัก,ร้านผักผลไม้,คนขายผัก,คนที่มีความรู้กว้างๆแต่ไม่ลึก
野菜 やさいผัก
易しい やさしいง่าย
安い やすい(ราคา)ถูก
休み やすみพักผ่อน,วันหยุด
八つ やっつแปด,แปดขวบ
八つ やつแปด,แปดขวบ
やまภูเขา,เหมือง,เนินกอง,ของจำนวนมาก,ช่วงสำคัญ,ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
遣る やるทำ,ให้
夕方 ゆうがたตอนเย็น
夕飯 ゆうはんข้าวเย็น,มื้อเย็น
郵便局 ゆうびんきょくที่ทำการไปรษณีย์

พบ 697 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้