ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
夕べ ゆうべตอนเย็น,เมื่อคืนวาน
昨夜 ゆうべเมื่อคืนวาน
有名 ゆうめいมีชื่อเสียง
ゆきหิมะ
行く ゆくไป
ゆっくり ゆっくりค่อยๆ,ช้าๆ,ไม่รีบร้อน
良い よいดี,สวย,งดงาม,เยี่ยม,เป็นเลิศ,ฐานะดี,ศักดิ์ศรีสูง,ถูกต้อง,ชอบธรรม,เหมาะสม
八日 ようかวันที่แปด,แปดวัน
洋服 ようふくเสื้อสไตล์ตะวันตก
よく よくบ่อยๆ
よこข้างๆ,แนวนอน,ความกว้าง,ด้านซ้ายขวา,ด้านข้าง,ขอบ,ฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง
四日 よっかวันที่สี่,สี่วัน
四つ よっつสี่,สี่ขวบ
四つ よつสี่,สี่ขวบ
呼ぶ よぶเรียก,ร้องเรียก,เชิญมา,เรียกมา,ขานชื่อ,ดึงดูดให้มา
読む よむอ่าน
より よりยิ่งขึ้นไปอีก,กว่านี้,กว่า...,จาก,ตั้งแต่
よるกลางคืน
弱い よわいอ่อนแอ
よんสี่
来月 らいげつเดือนหน้า
来週 らいしゅうอาทิตย์หน้า
来年 らいねんปีหน้า
ラジオ らじおวิทยุ
ラジオカセット らじおかせっとวิทยุเทป
ラジカセ らじかせวิทยุเทป
立派 りっぱสง่างาม,น่านับถือ,ใหญ่โต
留学生 りゅうがくせいนักศึกษาต่างชาติ
両親 りょうしんผู้ปกครอง,พ่อแม่
料理 りょうりอาหาร
旅行 りょこうการท่องเที่ยว,การเดินทาง
れいศูนย์(ตัวเลข)
冷蔵庫 れいぞうこตู้เย็น
レコード れこーどบันทึก,แผ่นเสียง
レストラン れすとらんภัตตาคาร,ร้านอาหาร
練習 れんしゅうการฝึกหัด,การฝึกซ้อม
廊下 ろうかทางเดินในอาคาร,ทางเชื่อมอาคาร,ระเบียง
ろくหก
ワイシャツ わいしゃつเสื้อเชิ้ต
若い わかいหนุ่มสาว,เยาว์วัย,อายุน้อย
分かる わかるเข้าใจ,รู้,ทราบ
忘れる わすれるลืม
わたくしกระผม,ดิฉัน,ข้าพเจ้า
わたしฉัน,ผม
渡す わたすส่งมอบ,ยื่นให้,ข้ามฟาก
渡る わたるข้าม,ไปหรือมาจากต่างประเทศ,ผ่านไป,เปลี่ยนงานไปมา,ผ่านช่วงเวลา,เปลี่ยนมือ,ส่งถึงมือ
悪い わるいชั่ว,เลว,ไม่ดี,ผิด,ไม่ถูกต้อง

พบ 697 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้