ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
二人 ふたりสองคน
二日 ふつかวันที่สอง,สองวัน
太い ふといอ้วน,หนา,(เสียง)ทุ้มต่ำ
ふゆฤดูหนาว
降る ふるตก,(หิมะ ฝน)ตก
古い ふるいเก่า,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ
風呂 ふろอ่างอาบน้ำ
豚肉 ぶたにくเนื้อหมู
文章 ぶんしょうประโยค,ข้อความ
プール ぷーるสระว่ายน้ำ
下手 へたไม่เก่ง,ไม่ชำนาญ,ครึ่งๆกลางๆ,ไม่เป็นที่น่าพอใจ,ทำลวกๆจนเกิดผลเสียหาย
部屋 へやห้อง
へんบริเวณ,แถวๆ,แถบ
ベッド べっどเตียง
勉強 べんきょうการเรียน,การศึกษา
便利 べんりสะดวกสบาย
ペット ぺっとสัตว์เลี้ยง
ペン ぺんปากกา
ページ ぺーじหน้า (ของหนังสือ)
ほうทิศทาง,ทางด้าน,ฝ่าย,อันที่...กว่า
ほかอื่น,นอกเหนือจาก
ほかอื่น,นอกเหนือจาก
欲しい ほしいต้องการ,อยากได้
細い ほそいผอม,บาง,เพรียว,เรียว,แคบ,(ตา)ตี่,(เสียง)แผ่วเบา
ホテル ほてるโรงแรม
ほんหนังสือ,สมุด
本棚 ほんだなชั้นหนังสือ
本当 ほんとうจริง,เรื่องจริง,เป็นของจริง,เป็นความจริง
帽子 ぼうしหมวก
ボタン ぼたんปุ่ม,กระดุม
ボールペン ぼーるぺんปากกาลูกลื่น
ポケット ぽけっとกระเป๋า(เสื้อหรือกางเกง)
ポスト ぽすとตู้ไปรษณีย์,ตำแหน่ง
毎朝 まいあさทุกเช้า
毎月 まいげつทุกเดือน
毎週 まいしゅうทุกสัปดาห์,ทุกอาทิตย์
毎月 まいつきทุกเดือน
毎年 まいとしทุกๆปี
毎日 まいにちทุกวัน
毎年 まいねんทุกๆปี
毎晩 まいばんทุกคืน
まえข้างหน้า,ด้านหน้า,ก่อน,เมื่อก่อน,แต่ก่อน
曲がる まがるเลี้ยว,โค้ง,งอ,คดเคี้ยว,เบี้ยว,โกง,โก่ง
曲る まがるเลี้ยว,โค้ง,งอ,คดเคี้ยว,เบี้ยว,โกง,โก่ง
不味い まずいไม่อร่อย,ไม่เหมาะ,ไม่เข้าที,น่าเกลียด
またอีกครั้ง,อีก,(พบกัน)ใหม่,อีกแล้ว,นอกจากนี้,เช่นกัน,ยิ่งไปกว่านั้น
まだ まだยัง
まちเมือง
真っ直ぐ まっすぐตรง,มุ่งตรงไป,ตรงไปตรงมา
マッチ まっちไม้ขีดไฟ,การแข่งขัน,เข้ากัน,เหมาะกัน

พบ 697 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้