ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
始め はじめแรกเริ่ม,ตอนต้น
初めて はじめてเริ่ม
二十歳 はたちอายุยี่สิบปี
働く はたらくทำงาน
はちแปด
二十日 はつかวันที่ยี่สิบ,ยี่สิบวัน
はなดอกไม้
はなจมูก
はなしการพูดคุย,การปรึกษาหารือ,การเจรจา,เรื่องเล่า,นิทาน
話す はなすพูด,คุย,สนทนา
早い はやいเร็ว,ก่อนเวลา,ยังไม่ถึงเวลา
速い はやいเร็ว
はるฤดูใบไม้ผลิ
貼る はるแปะ,ติด,แผ่ขยาย,ปกคลุมอยู่ทั่วไป,ขึง(ด้าย),ดึง,กาง
はれอากาศแจ่มใส
晴れ はれอากาศแจ่มใส
晴れる はれるอากาศปลอดโปร่ง,อากาศแจ่มใส
はんครึ่ง
ハンカチ はんかちผ้าเช็ดหน้า
半分 はんぶんครึ่ง,ครึ่งหนึ่ง
バス ばすรถบัส,รถเมล์,อ่างอาบน้ำ
バター ばたーเนย
ばんตอนเย็น
番号 ばんごうหมายเลข
晩御飯 ばんごはんอาหารเย็น
パン ぱんขนมปัง,กระทะ
パーティー ぱーてぃーปาร์ตี้,งานเลี้ยง
ひがしทิศตะวันออก
引く ひくดึง,ฉุด,ลาก,ลบ(เลข)
弾く ひくดีด,เล่นดนตรีประเภทเครื่องสายหรือเปียโน
低い ひくいเตี้ย,ต่ำ,ต้อยต่ำ,น้อย,(เสียง)ต่ำ,(เสียง)เบา
飛行機 ひこうきเครื่องบิน
ひだりซ้าย
ひとคน
一つ ひとつหนึ่งอัน,หนึ่งชิ้น
一月 ひとつきหนึ่งเดือน
一人 ひとりหนึ่งคน,คนเดียว
ひまว่าง,เวลาว่าง,เวลาพักผ่อน
ひゃくหนึ่งร้อย
ひるกลางวัน
昼御飯 ひるごはんอาหารกลางวัน,อาหารเที่ยง
広い ひろいกว้าง,กว้างใหญ่,แผ่กว้าง,กว้างขวาง
病院 びょういんโรงพยาบาล
病気 びょうきป่วย,ไม่สบาย
フィルム ふぃるむฟิล์ม
封筒 ふうとうซองจดหมาย
フォーク ふぉーくส้อม,เพลงโฟล์คซอง
吹く ふくเป่า,พ่น,ผิว(ปาก),(ลม)พัด
ふくเสื้อผ้า
二つ ふたつสอง

พบ 697 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้