ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
到頭 とうとうในที่สุด,ท้ายที่สุด
遠く とおくสถานที่ห่างไกล,ห่างไกล
通る とおるผ่าน,ทะลุ,ไปๆมาๆ
特に とくにเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
特別 とくべつพิเศษ,โดยพิเศษ,ความแตกต่างชัดเจน
床屋 とこやร้านตัดผมสำหรับผู้ชาย
途中 とちゅうระหว่างทาง,ระหว่างที่กระทำ,ยังไม่จบ
特急 とっきゅうการรีบเร่งอย่างมาก,รถไฟด่วนพิเศษ
届ける とどけるนำส่ง,ยื่น(เรื่อง),แจ้ง
泊まる とまるพัก,ค้างคืน
止める とめるหยุด,จอด,ทำให้อยู่กับที่
取り替える とりかえるเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แลกเปลี่ยน,แทนที่
道具 どうぐเครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
動物園 どうぶつえんสวนสัตว์
泥棒 どろぼうขโมย,โจร
どんどん どんどんอย่างรวดเร็ว,อย่างไม่รีรอ,เสียงดังๆอย่างต่อเนื่องจากการตีแรงๆ
直す なおすรักษา,ซ่อมแซม,ทำให้เหมือนเดิม,เปลี่ยนให้เป็นสภาพอื่น,
治る なおるรักษาหายเหมือนเดิม
直る なおるกลับมาเป็นสภาพเดิม,ซ่อมแล้ว,เป็นปกติดังเดิม
中々 なかなかค่อนข้างที่จะ,ไม่ค่อยจะ,เหนือความคาดหมาย,กว่าที่คิด,ไม่ง่ายเหมือนที่คิด
泣く なくร้องไห้
亡くなる なくなるตาย
無くなる なくなるหายไป,สูญหาย,หมดสิ้นไป
投げる なげるขว้าง,ปา,โยน
為さる なさるทำ (คำยกย่องของ する、なす)
鳴る なるเกิดเสียง,ส่งเสียง
成るべく なるべくเท่าที่จะทำได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
成る程 なるほどเห็นพ้องกัน,จริงด้วย,เห็นด้วย
慣れる なれるคุ้นเคย,ชิน,เคยชิน,เชื่อง
匂い においกลิ่น,กลิ่นอาย
二階建て にかいだてตึกสองชั้น,สิ่งที่มีสองชั้น
苦い にがいขม,อารมณ์ไม่ดี,ทุกข์ยาก,ลำบาก
逃げる にげるหนี
日記 にっきไดอารี่,บันทึกประจำวัน
入院 にゅういんการเข้าโรงพยาบาล
入学 にゅうがくการเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
似る にるคล้ายคลึง
人形 にんぎょうตุ๊กตา
盗む ぬすむขโมย,แอบทำ
塗る ぬるทา(สี,ยา)
濡れる ぬれるเปียก
値段 ねだんราคา
熱心 ねっしんตั้งใจ,ใส่ใจ,ตั้งอกตั้งใจ,มุ่งมั่น
ねつความร้อน,ไข้
寝坊 ねぼうการนอนตื่นสาย,คนนอนตื่นสาย
眠い ねむいง่วงนอน
眠る ねむるหลับ,หยุดการเคลื่อนไหว,ไม่ได้ใช้ประโยชน์,ตาย
残る のこるเหลือ,ค้าง
のどช่องคอ,ส่วนหน้าของลำคอ,เสียงร้องเพลง
乗り換える のりかえるเปลี่ยนรถ,เปลี่ยนยานพาหนะ,เปลี่ยน(จุดยืน,ความคิด,อุดมการณ์,ความสัมพันธ์)

พบ 666 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้