ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
乗り物 のりものยานพาหนะ,เครื่องเล่น(เช่น รถไฟเหาะ รถเด็กเล่นในสวนสนุก)
ใบไม้
拝見 はいけんการดู(คำถ่อมตน)
歯医者 はいしゃหมอฟัน,ทันตแพทย์
運ぶ はこぶขนย้าย,เคลื่อนย้าย,ย้าย,ดำเนินการตามกำหนด,คืบหน้า
始める はじめるเริ่ม,เริ่มต้น
はずน่าจะ,ควรจะ,ควรจะต้อง,ปลายคันศรทั้งสองข้าง,โคนดอกธนูที่เป็นร่องเพื่อกับสายธนู
恥ずかしい はずかしいน่าอาย,น่าขายหน้า,อาย,อับอาย,กระดาก,เหนียมอาย
はっきり はっきりปรากฎชัด,อย่างแน่ชัด,แจ่มแจ้ง,อย่างแจ่มใสเบิกบาน
発音 はつおんการออกเสียง
花見 はなみการชมดอกไม้(โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกซากุระ)
はやしป่าเล็กๆ,หมู่ไม้,ป่าละเมาะ,สภาพที่มีของชนิดเดียวกันตั้งเรียงราย
払う はらうจ่าย,ปัดกวาด,ปัดไล่,ขจัด,กวาดแกว่างในแนวนอน
反対 はんたいตรงกันข้าม,อีกฝั่งหนึ่ง,คัดค้าน
ハンドバッグ はんどばっぐกระเป๋าถือ
ハンバーグ はんばーぐแฮมเบอร์เกอร์(ไม่ห่อขนมปัง)
場合 ばあいกรณี,สถานการณ์
ばい2 เท่า,เท่า(คำลักษณนาม เช่น 3 เท่า 4 เท่า)
ばかり ばかりเท่านั้น,เอาแต่...เท่านั้น
場所 ばしょสถานที่,ช่วงเวลาหรือสถานที่ในการจัดแข่งขันซูโม่
番組 ばんぐみรายการ(โทรทัศน์,วิทยุ)
パソコン ぱそこんคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล,เครื่องพีซี
パパ ぱぱพ่อ
パート ぱーとชิ้นส่วน,การทำงานชั่วคราว,ลูกจ้างชั่วคราว
パートタイム ぱーとたいむการทำงานชั่วคราว
พระอาทิตย์,วัน,แสงแดด,กลางวัน,หนึ่งวัน,วันเวลา,ทุกๆวัน
ไฟ,เปลวไฟ
冷える ひえるรู้สึกหนาว,เหน็บหนาว,หมดความสนใจ,ความสัมพันธ์เลวร้ายลง
ひかりแสง,แสงสว่าง
光る ひかるส่องแสง,สะท้อนแสง
引き出し ひきだしลิ้นชัก,การถอน(เงิน),การดึงออกมา
引き出す ひきだすถอนเงิน,ดึงออกมา,เชิญมา,เรียกมา
ひげหนวด,เครา
飛行場 ひこうじょうสนามบิน,ท่าอากาศยาน
久し振り ひさしぶりทิ้งช่วงเป็นเวลานาน,ไม่พบกันนาน
非常 ひじょうสถานการณ์ฉุกเฉิน,เหตุการณ์ไม่คาดฝัน,เหตุด่วน,อย่างยิ่ง,อย่างมาก
引っ越す ひっこすโยกย้าย,ย้าย(บ้าน,ที่ทำงาน)
必要 ひつようสิ่งจำเป็น,สิ่งที่ต้องมี,สิ่งที่ต้องทำ
酷い ひどいโหดเหี้ยม,โหดร้าย,เลวร้ายมาก,แย่มาก,รุนแรง,เกินเลยมาก
開く ひらくเปิด,เริ่มต้น,(ดอกไม้)บาน,มีช่องห่าง,บุกเบิก
昼間 ひるまตอนกลางวัน
昼休み ひるやすみการพักกลางวัน,เวลาพักกลางวัน
拾う ひろうหยิบ,เก็บได้,เก็บขึ้นมา,เลือก,รับ(ขึ้นรถ)ไปด้วย
美術館 びじゅつかんหอศิลป์,พิพิทธภัณฑ์ศิลปะ
びっくり びっくりตกใจ,ประหลาดใจ
ビル びるตึก,อาคาร,ใบเสร็จ,ใบแจ้งหนี้
ピアノ ぴあのเปียโน
ファックス ふぁっくすแฟกซ์,เครื่องโทรสาร
増える ふえるเพิ่มขึ้น
深い ふかいลึก,เกินขอบเขต,เข้มข้น,ล่วงเลยมามาก,ล้ำลึก,ลึกซึ้ง

พบ 666 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้