ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
足りる たりるเพียงพอ,พอต้องการ,มีคุณค่า
だいยุค,สมัย,ช่วงเวลา,ช่วงชีวิต,รุ่นตระกูล,ค่า(สินค้า,บริการ)
大学生 だいがくせいนักศึกษาปริญญาตรี
大事 だいじสำคัญ,เรื่องสำคัญ,งานใหญ่,เหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วง,
大体 だいたいส่วนใหญ่,โดยทั่วไป
大分 だいぶมาก,ค่อนข้าง
だから だからดังนั้น,เพราะฉะนั้น
駄目 だめแย่,ไม่ดี,ไม่มีหวัง,ไม่ได้ผล,ไม่ได้,ห้ามทำ,เป็นไปไม่ได้
男性 だんせいผู้ชาย
暖房 だんぼうการปรับอากาศให้อุ่นขึ้น,เครื่องทำความร้อน,เครื่องทำความอุ่น
เลือด
チェック ちぇっくการตรวจสอบ,เช็คธนาคาร
ちからพลัง,กำลัง,แรง,ความสามารถ,อำนาจ
些とも ちっともไม่แม้แต่น้อย,ไม่เลย
ちゃん ちゃんคำที่ใช้เรียกต่อท้ายชื่อคนหรือสรรพนามบุคคลเพื่อแสดงความสนิทสนม
注意 ちゅういการระมัดระวัง,การเอาใจใส่ดูแล,การเตือน,คำเตือน
中学校 ちゅうがっこうโรงเรียนมัธยมต้น
注射 ちゅうしゃการฉีดยา
駐車場 ちゅうしゃじょうที่จอดรถ
ちょうเมือง,ตำบล(การแบ่งเขตที่อยู่ระหว่าง 市 กับ 村)
地理 ちりภูมิศาสตร์,สภาพของท้องถิ่นนั้น
就いて ついてเกี่ยวกับ…
捕まえる つかまえるจับกุม,จับ,กำแน่น,เรียกให้หยุด,ทำให้หยุด
つきพระจันทร์,ดวงจันทร์,เดือน,ดาวบริวาร
付く つくติด,มีติดตัว,ไปถึง,ยึด,ครอบครอง
漬ける つけるแช่,หมักดอง
都合 つごうความสะดวก,เหตุผล,สภาพ,จัดการให้เข้าที่,ตระเตรียมเงิน,ยอดรวม
伝える つたえるสื่อสาร,แจ้งให้ทราบ,ส่งผ่าน
包む つつむห่อ,หุ้ม,ล้อม,เก็บไว้ในใจ,ซ่อน
続く つづくต่อเนื่อง,ดำเนินต่อ,ติดๆกัน,เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง,ไม่ขาดตอน
続ける つづけるรักษาสภาพให้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือขาดตอน,เกิดซ้ำติดๆกัน,ทำติดๆกัน,ทำต่อ,ดำเนินต่อ
つまภรรยา,เมีย
積もり つもりตั้งใจ,ความตั้งใจ,ความคิดว่าเป็นในสิ่งที่ความจริงไม่ได้เป็น,ตัวเลขประเมิน
釣る つるตกปลา
連れる つれるพาไปด้วย,ไปด้วยกัน,เปลี่ยนแปลงไปตามกัน
丁寧 ていねいสุภาพ,พิถีพิถัน,ระมัดระวัง
テキスト てきすとหนังสือเรียน,ตำรา,เท็กซ์
適当 てきとうโดยสมควร,เหมาะสม,เข้ากัน,พอเหมาะพอควร,ลวกๆ,ชุ่ยๆ
手伝う てつだうช่วยเหลือ,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยงาน
テニス てにすเทนนิส
手袋 てぶくろถุงมือ
てらวัด
てんจุด,แต้ม,คะแนน,เครื่องหมาย
店員 てんいんพนักงานร้ายขายของ
天気予報 てんきよほうการพยากรณ์อากาศ
展覧会 てんらんかいนิทรรศการ
出来るだけ できるだけเท่าที่จะทำได้
電灯 でんとうโคมไฟ,หลอดไฟ
電報 でんぽうโทรเลข
มหานคร,เมืองหลวง

พบ 666 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้