ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
余計 よけいเกินความจำเป็น,เกินปกติ,ยิ่ง...ไปกันใหญ่,เกินควร
余所ながら よそながらจากแดนไกล
よちよち よちよち(เดิน)เตาะแตะ
余っ程 よっぽどมากทีเดียว,เกือบจะ...เสียแล้ว
余程 よっぽどมากทีเดียว,เกือบจะ...เสียแล้ว
夜中 よなかกลางดึก
夜な夜な よなよなทุกคืน
余程 よほどมากทีเดียว,เกือบจะ...เสียแล้ว
夜もすがら よもすがらตลอดทั้งคืน
より よりยิ่งขึ้นไปอีก,กว่านี้,กว่า...,จาก,ตั้งแต่
よるกลางคืน
喜んで よろこんでด้วยความยินดี
宜しく よろしくคำพูดที่ใช้เพื่อฝากเนื้อฝากตัวหรือขอให้ช่วย
よろよろ よろよろโซเซ,โงนเงน
来月 らいげつเดือนหน้า
来週 らいしゅうอาทิตย์หน้า
来年 らいねんปีหน้า
陸路 りくろการสัญจรทางบก
慄然 りつぜんหวาดกลัว
流暢に りゅうちょうคล่องแคล่ว
隆々 りゅうりゅうเจริญรุ่งเรือง,กำยำล่ำสัน
臨時に りんじにชั่วคราว
累々 るいるいกอง,พะเนินเป็นกอง
累累 るいるいกอง,พะเนินเป็นกอง
縷々 るるอย่างละเอียด,โดยละเอียด,ยาวเฟื้อย,เป็นทางยาว
縷縷 るるอย่างละเอียด,โดยละเอียด,ยาวเฟื้อย,เป็นทางยาว
縷縷と るるとอย่างละเอียด,โดยละเอียด,ยาวเฟื้อย,เป็นทางยาว
冷静に れいせいにใจเย็นเย็น
例年 れいねんเช่นทุกปีที่ผ่านมา,ประจำปี
玲瓏 れいろうอร่าม,สุกปลั่ง,เป็นประกายวาววับ,(เสียงดัง)กรุ๊งกริ๊ง
歴史上 れきしじょうแห่งประวัติศาสตร์
歴然 れきぜんถูกต้อง,แน่นอน,เห็นได้ชัด,ไม่ผิดแน่
歴然と れきぜんとถูกต้อง,แน่นอน,เห็นได้ชัด,ไม่ผิดแน่
歴々 れきれきคนใหญ่คนโต ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ชัดเจน จะๆ
歴歴 れきれきคนใหญ่คนโต ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ชัดเจน จะๆ
連日 れんじつวันแล้ววันเล่า,ติด ๆ กันทุกวัน,ซ้อน ๆ กันหลายวัน
連綿 れんめんยืดยาว,สืบต่อกันมายาวนาน
朗々 ろうろう(เสียง)ใส,ชัดเจน
六月 ろくがつมิถุนายน
6月 ろくがつมิถุนายน
碌でもなく ろくでもなくไม่มีประโยชน์,ไม่มีค่า,ไม่มีอะไรดี
碌に ろくにไม่เท่าที่ควร,ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ดีพอ
碌碌 ろくろくไม่ได้เรื่องได้ราว
わいわい わいわいอื้ออึง,เอะอะโวยวาย
わくわく わくわくตื่นเต้นด้วยความดีใจที่จะ...,ใจเต้นตุบตับ ๆ
分けても わけてもโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
別けても わけてもโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
態と わざとตั้งใจ
態々 わざわざอุตส่าห์
忘れずに わすれずにอย่าลืม

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้