ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
開講 かいこうเริ่มคอร์สเรียนใหม่
戒告 かいこくการว่ากล่าวตักเตือน
誡告 かいこくการว่ากล่าวตักเตือน
開国 かいこくการเปิดประเทศ
悔恨 かいこんเสียใจในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้ว
開墾 かいこんการพัฒนา(ที่ดิน),การบำรุง(ผืนดิน),การปลูกป่า
介護 かいごการดูแลปรนนิบัติ(คนไข้)
悔悟 かいごเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว
会合 かいごうการพบปะเจรจา,การประชุมหารือ
皆済 かいさいการชำระทั้งหมด
開催 かいさいการจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ,การเปิดงานแสดง
改作 かいさくการแก้ไขผลงานทางศิลปะ เช่น งานเขียน
開削 かいさくการขุดเจาะ(อุโมงค์),การขุด(คลอง)
改札 かいさつการตรวจตั๋ว
解散 かいさんการยุบ(สภา องค์กร กลุ่ม),การแยกพล
開山 かいさんการปลูกสร้างวัด
介在 かいざいแทรกอยู่ระหว่างกลาง
改ざん かいざんแก้ไขปลอมแปลง(เอกสาร)
改竄 かいざんแก้ไขปลอมแปลง(เอกสาร)
怪死 かいしการตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
開始 かいしการเริ่ม
解釈 かいしゃくการตีความ,การแปลความหมาย
回収 かいしゅうการรวบรวมกลับคืนมา,การเก็บรวบรวม
改修 かいしゅうการปรับปรุงซ่อมแซม
改宗 かいしゅうการเปลี่ยนศาสนาที่นับถือ
悔悛 かいしゅんสำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่ทำลงไป
改悛 かいしゅんสำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่ทำลงไป
快勝 かいしょうการชนะอย่างขาดลอย
改称 かいしょうการเปลี่ยนชื่อ
解消 かいしょうการถอน(หมั้น),การยกเลิก(สัญญา),การผ่อนคลายความเครียด,การยุบ(หน่วยงาน)
会食 かいしょくการรับประทานอาหารร่วมกัน
海蝕 かいしょくการกัดเซาะจากคลื่นหรือน้ำทะเล
海食 かいしょくการกัดเซาะจากคลื่นหรือน้ำทะเล
解職 かいしょくการไล่ออก,การปลดออก
会心 かいしんได้ตามใจหวัง,สมดังใจหวัง
回診 かいしんการเดินเยี่ยมอาการป่วยตามห้องของแพทย์,การไปตรวจรักษาถึงบ้าน
改心 かいしんกลับตัวกลับใจ,ปรับปรุงตัว
改新 かいしんปฏิรูป,ปรับปรุงใหม่
開示 かいじเปิดเผย
懐柔 かいじゅうการเกลี้ยกล่อมมาเป็นพวก
解除 かいじょการยกเลิก(สัญญา กฎ),การปลดเปลื้อง(พันธะ)
開城 かいじょうการยอมแพ้ให้ข้าศึกเข้ายึดป้อมหรือปราสาท
介する かいするใส่ใจ,อาศัย(คนช่วยพูดให้)
解する かいするเข้าใจ,ตีความ
改姓 かいせいการเปลี่ยนนามสกุล
改正 かいせいการแก้ไขให้ถูกต้อง
解析 かいせきการวิเคราะห์แยกแยะ
解説 かいせつการอธิบาย,การบรรยายวิเคราะห์,การพากย์(กีฬา)
開設 かいせつการก่อตั้ง,การเปิดสำนักงานหรือสาขา,เปิด(บัญชีธนาคาร)
会戦 かいせんการสู้รบ

พบ 6,245 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้