ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
中間 ちゅうかんตรงกลาง,ระหว่างกลาง
昼間 ちゅうかんกลางวัน
中期 ちゅうきตอนกลาง,ช่วงกลาง
中旬 ちゅうじゅんกลางเดือน (ประมาณวันที่ 11 ถึงวันที่ 20)
中世 ちゅうせいยุคกลาง
昼夜 ちゅうやทั้งวันทั้งคืน,กลางวันและกลางคืน
長期 ちょうきระยะยาว
長時間 ちょうじかんเวลานาน
超然 ちょうぜんหลีกห่าง,ไม่ยุ่งเกี่ยว,ไม่ใส่ใจ
丁度 ちょうどพอดี,กำลังดี,ใช่เลย
直後 ちょくごทันทีหลังจากที่...
直接 ちょくせつโดยตรง
直接に ちょくせつにโดยตรง
直前 ちょくぜんเวลาก่อนหน้านั้น,ประเดี๋ยวเดียว
ちょくちょく ちょくちょくบ่อย ๆ
ちょこちょこ ちょこちょこบ่อย ๆ,ที่ละนิด ๆ,จุก ๆ จิก ๆ,ไม่อยู่เฉย
ちょこまか ちょこまかหลุกหลิก,ลุกลี้ลุกลน
直近 ちょっきんล่าสุด,ใกล้สุด
ちょっと ちょっとเล็กน้อย
ちょっとした ちょっとしたเล็กน้อย
ちょっとずつ ちょっとずつที่ละน้อย
ちょっとも ちょっとも(ใช้กับรูปปฏิเสธ)ไม่...แม้แต่น้อย
ちょっぴり ちょっぴりเล็กน้อย (ภาษาพูด)
ちょろちょろ ちょろちょろลักษณะน้ำหรือของเหลวที่ไหลเบา ๆ,กระโดดหยอย ๆ,การเคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว
ちらちら ちらちら(ฝน หิมะ)ตกโปรยปราย,(แสง สิ่งของ)เดี๋ยวมองเห็นเดี๋ยวมองไม่เห็น,(มอง)บ่อย ๆ
チラチラ ちらちら(ฝน หิมะ)ตกโปรยปราย,(แสง สิ่งของ)เดี๋ยวมองเห็นเดี๋ยวมองไม่เห็น,(มอง)บ่อย ๆ
ちらほら ちらほらมีอยู่กระจัดกระจายทีละเล็กน้อย
ちらり ちらりเล็กน้อย,น้อยมาก,นิดหน่อย
ちりんちりん ちりんちりん(เสียงกระดิ่ง)กรุ๋งกริ๋ง
つい ついโดยไม่รู้ตัว,เผลอ(ทำบางอย่าง)
次いで ついでต่อจากนั้น,หลังจากนั้น
ついでに ついでにถือโอกาสนั้นทำเรื่องอื่นด้วย
竟に ついにในที่สุด
終に ついにในที่สุด
遂に ついにในที่สุด,ท้ายที่สุด
通じて つうじてโดยทั่วไป
通常 つうじょうโดยทั่ว ๆ ไป,ปกติ,สามัญ
通例 つうれいธรรมเนียมปกติ,ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป
月毎に つきごとにแต่ละเดือน
月末 つきずえปลายเดือน
月々 つきづきทุก ๆ เดือน,แต่ละเดือน
月月 つきづきทุก ๆ เดือน,แต่ละเดือน
月半ば つきなかばกลางเดือน
次々 つぎつぎติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
つくつくอย่างลึกซึ้ง
熟々 つくつくอย่างลึกซึ้ง
熟熟 つくつくอย่างลึกซึ้ง
つくづくอย่างลึกซึ้ง
熟々 つくづくอย่างลึกซึ้ง
熟熟 つくづくอย่างลึกซึ้ง

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้