ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อาชีพ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
会計士 かいけいしนักบัญชี
会社員 かいしゃいんพนักงานบริษัท
海兵 かいへいทหารเรือ
化学者 かがくしゃนักเคมี
科学者 かがくしゃนักวิทยาศาสตร์
閣僚 かくりょうรัฐมนตรี,สมาชิกคณะรัฐมนตรี
歌手 かしゅนักร้อง
鍛冶屋 かじやช่างตีเหล็ก
家庭医 かていいหมอประจำบ้าน
カメラマン かめらまんช่างถ่ายรูป
軽業師 かるわざしนักกายกรรม
官憲 かんけんเจ้าพนักงาน,ตำรวจ,สถานที่ราชการ,ระเบียบวินัยทางราชการ
観光客 かんこうきゃくนักท่องเทียว
官公吏 かんこうりข้าราชการ
看護する かんごするพยาบาล
看護婦 かんごふนางพยาบาล
幹事長 かんじちょうเลขาธิการ(พรรคการเมือง)
館長 かんちょうผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุม (หอสมุด หอศิลป์ พิพิทธภัณฑ์)
官吏 かんりข้าราชการ
外交官 がいこうかんนักการทูต
外相 がいしょうรัฐมนตรีต่างประเทศ
ガイド がいどผู้นำเที่ยว,ไกด์,มัคคุเทศก์
外務大臣 がいむだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
画家 がかจิตรกร
学者 がくしゃนักวิชาการ
学生 がくせいนักศึกษา,นักเรียน
画工 がこうจิตรกร
喜劇俳優 きげきはいゆうดาราตลก
記者 きしゃนักข่าว,ผู้สื่อข่าว
機長 きちょうนักบิน,กัปตันเครื่องบิน
キャビンアテンダント きゃびんあてんだんとแอร์โฮสเตส
キャンペーンガール きゃんぺーんがーるนางแบบพรีเซ็นเตอร์
教育学者 きょういくがくしゃนักการศึกษา
教育者 きょういくしゃนักการศึกษา
教員 きょういんครู,ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการสอน
教官 きょうかんข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือสถาบันของรัฐ
教師 きょうしครู,อาจารย์ (อาชีพ)
教授 きょうじゅศาสตราจารย์
教諭 きょうゆครู,อาจารย์ประจำ
局長 きょくちょうผู้อำนวยการของกรม กอง องค์การ
技手 ぎしゅช่างเทคนิค,ผู้ช่วยวิศวกร
技術者 ぎじゅつしゃช่างเทคนิค,ช่างฝีมือ
業者 ぎょうしゃพ่อค้า
馭者 ぎょしゃคนขับรถ
漁夫 ぎょふชาวประมง,คนหาปลา
漁民 ぎょみんชาวประมง
汲み取り業者 くみとりぎょうしゃพนักงานสูบส้วม
グランドホステス ぐらんどほすてすพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน,กราวน์โฮสเตส
ぐんทหาร,กองทัพ
軍医 ぐんいแพทย์ทหาร

พบ 399 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้