ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
お土産 おみやげของฝาก
思い出す おもいだすนึกออก,นึกขึ้นได้
思う おもうคิดว่า,คิด,รู้สึก
玩具 おもちゃของเล่น
おもてด้านหน้า,ข้างนอก
おやพ่อแม่,เจ้ามือ
下りる おりるลง(จากที่สูง),ได้รับอนุมัติลงมา,ได้รับมอบลงมา
居る おるอยู่(ใช้กับคน),อยู่(คำสุภาพของคำว่า いる เมื่อใช้กับเรื่องของตนหรือฝ่ายตน)
折る おるหัก,พับ,งอ
お礼 おれいการแสดงความขอบคุณ,สิ่งของหรือค่าตอบแทน
折れる おれるหัก,เลี้ยว,ยอม,อ่อนข้อให้,หักพับลง
終わり おわりตอนจบ,จบ
オートバイ おーとばいมอเตอร์ไซค์,รถจักรยานยนต์
オーバー おーばーเสื้อคลุมกันหนาวยาวถึงเข่า,เกินความจริง,เกินเหตุ,โอเวอร์
かいสมาคม,ชมรม,งานเลี้ยง
海岸 かいがんชายทะเล,ชายฝั่ง
会議 かいぎการประชุม,การปรึกษาหารือ
会議室 かいぎしつห้องประชุม
会場 かいじょうสถานที่จัดงาน,จัดแสดง,จัดประชุม
会話 かいわการสนทนา
帰り かえりขากลับ,เที่ยวกลับ
変える かえるเปลี่ยน(สกรรมกริยา)
科学 かがくวิทยาศาสตร์
かがみกระจก
掛ける かけるแขวน,ราด,สาด,โรย,ใส่(กุญแจ),คล้อง,ห่ม,สวม,นั่ง,ใช้(เวลา),ทุ่ม(เงิน),ตั้งไฟ,ติด(เครื่อง),คูณ,สร้าง(ความเดือดร้อน)แก่ผู้อื่น,กระทำต่อ
飾る かざるประดับ,ตกแต่ง
火事 かじไฟไหม้
固い かたいแข็ง,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,หัวดื้อ,เนื้อหาแข็งทื่อจนไม่สนุก,ซีเรียส,น่าเชื่อถือ,เข้มงวด
堅い かたいเหนียวแน่น,ใจแข็ง,เกร็ง,น่าเชื่อถือ,เข้มงวด
硬い かたいแข็ง,หัวดื้อ,เนื้อหาแข็งทื่อจนไม่สนุก,ซีเรียส
かたちรูปลักษณ์,เนื้อหา,รูปร่าง
片付ける かたづけるเก็บกวาด,สะสาง,จัดให้เข้าที่เข้าทาง
課長 かちょうหัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าแผนก,ผู้จัดการแผนก
格好 かっこうรูปร่าง,ท่าทาง,การแต่งกาย
勝つ かつชนะ
家内 かないภรรยา
悲しい かなしいโศกเศร้า
必ず かならずอย่างแน่นอน
金持ち かねもちคนรวย,เศรษฐี
彼女 かのじょหล่อน,เธอ,แฟน(ผู้หญิง)
かべผนัง,กำแพง
構う かまうใส่ใจ,สนใจ,แคร์
かみผม(บนศีรษะ)
噛む かむกัด,เคี้ยว,(เฟือง)เข้าร่องกัน,(กระแสน้ำ)กระแทก,มีส่วนเกี่ยวข้อง,พูดผิด,พูดไม่ไหลลื่น
通う かようการเดินทางไปกลับประจำวัน
かれเขา(ผู้ชาย),เพื่อนชาย
彼ら かれらพวกเขา
乾く かわくแห้ง
代わり かわりการเปลี่ยน,ตัวแทน,ของทดแทน,สิ่งชดเชย
変わる かわるเปลี่ยน(อกรรมกริยา)

พบ 666 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้