ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
受ける うけるได้รับ,เข้ารับ,เข้าสอบ,เป็นที่ถูกอกถูกใจ,เป็นที่นิยม
動く うごくเคลื่อนไหว,เคลื่อนที่,(เครื่องจักร)ทำงาน,ขับเคลื่อน
うそเรื่องไม่จริง,เรื่องโกหก
うちภายใน,ข้างใน,ด้านใน
打つ うつตี,ตบ,กระแทก,กระตุ้น,เร้า(อารมณ์),นวด(เส้นหมี่),กด(แป้นพิมพ์),เคาะ(สัญญาณ),พิมพ์(อีเมล์),ทำเครื่องหมาย
美しい うつくしいสวย,สวยงาม,สวยบริสุทธิ์
写す うつすถ่าย(รูป,สำเนา),คัดลอก,ลอกแบบ,เขียนบรรยาย
移る うつるย้าย,เปลี่ยนไปสู่,โรคติดต่อคนอื่น,กลิ่นติด,สีตก
うでแขน
旨い うまいอร่อย,สภาพดีตามที่หวัง,ดีสำหรับตน
うらด้านหลัง
売り場 うりばสถานที่ขายสินค้า,เคาน์เตอร์ขายสินค้า
嬉しい うれしいดีใจ,มีความสุข,ยินดี
うん うんเออ,อืม,ใช่
運転 うんてんการขับรถ
運転手 うんてんしゅคนขับรถ
運動 うんどうการออกกำลังกาย,การเล่นกีฬา,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การรณรงค์,การทำกิจกรรม
エスカレーター えすかれーたーบันไดเลื่อน
えだกิ่ง,ก้าน
選ぶ えらぶเลือกจากตัวเลือกที่มี,คัดเลือก
遠慮 えんりょความเกรงใจ,การละเว้น,การละเว้น,การยุติ,การถอนตัว,การถอยออกไป
お出でになる おいでになるไป,มา,อยู่ (คำยกย่องของ 行く、来る、居る)
お祝い おいわいการแสดงความยินดี,ของขวัญแสดงความยินดี
お陰 おかげความช่วยเหลือ- (ของท่าน),ความสนับสนุน- (ของท่าน)
おかしい おかしいน่าขัน,น่าหัวเราะ,แปลก,พิลึก,ไม่สมเหตุสมผล
お金持ち おかねもちคนรวย,เศรษฐี
おき おきทุกๆ..
おくร้อยล้าน
屋上 おくじょうดาดฟ้า,บนหลังคา
贈り物 おくりものของขวัญ
送る おくるส่ง
遅れる おくれるช้ากว่ากำหนด,มาสาย,ไม่ทันเวลา
お子さん おこさんลูก(ใช้เพื่อให้เกียรติลูกของคู่สนทนา)
起こす おこすปลุก,จับตั้งขึ้น,ไถ(นา),พลิก,ก่อให้เกิด,เป็นเหตุให้,ก่อตั้ง
行う おこなうดำเนินการ
怒る おこるโกรธ
押入れ おしいれตู้เก็บของติดข้างฝา (ที่เก็บที่นอน)
お嬢さん おじょうさんลูกสาว (ของคนอื่น ให้การยกย่อง)
お宅 おたくบ้าน (ของท่าน) ไม่ใช่เรียกบ้านตัวเอง
落ちる おちる(สอบ)ตก,(ของ)หล่น
仰る おっしゃるพูด,กล่าว,ตรัส(คำยกย่องของ 言う)
おっとสามี
お釣り おつりเงินทอน
おとเสียง
落とす おとすทำหล่น,ทำตก
踊り おどりการเต้นรำ
踊る おどるเต้นรำ,เคลื่อนไหวไปตามการบังคับของผู้อื่น
驚く おどろくตกใจ,ประหลาดใจ
お祭り おまつりงานเทศกาล (คำยกย่อง,คำสุภาพของ 祭り)
お見舞い おみまいการไปเยี่ยมคนป่วย

พบ 666 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้