คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

คันจิประจำวัน
Onyomi :
Kunyomi : よ-る, よ-せる
ความหมาย : พึ่งพิง, ฝากกาย, ฝาก, ส่ง, แวะ, เข้าใกล้, ประชิด, รวมกลุ่ม, รวมเข้าด้วยกัน, บวก, เพิ่ม, คำนึงถึง
ตัวอย่าง : 寄与 【きよ】
寄付 【きふ】
寄り道 【よりみち】
JLPT : N2
ระดับ : ป. 5
จำนวนเส้น : 11

ความคืบหน้า
คันจิ ป.1-ป.6 (1,006 ตัว)
100%

คำอธิบาย
ในตารางวิธีอ่านคันจิ จะเห็นว่าการอ่านแบบ kunyomi บางคำจะมีเครื่องหมาย - คั่นอยู่

เหตุผลคือ คันจิ 1 ตัว อาจจะอ่านแบบ kunyomi ได้หลายวิธี เช่น คำว่า 明 สามารถอ่านว่า akari, akarui, akeru หรือ akiraka ก็ได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้อ่านผิดและแปลความหมายผิด จึงมีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะส่งท้ายคำว่า 明 เป็น 明かり (aka-ri), 明るい (aka-rui), 明ける (a-keru), 明らか (aki-raka) ซึ่งคำส่งท้ายเหล่านี้ เรียกว่า 送り仮名 (okurigana)

ในพจนานุกรมจะใช้ * หรือ - เป็นสัญญลักษณ์คั่นระหว่างคันจิกับ okurigana ดังนั้น เมื่อเห็นเครื่องหมายเหล่านี้ ขอให้เข้าใจว่านั่นคือการแบ่งคั่นเพื่อให้อ่านถูกเท่านั้น แต่เมื่อเขียนในประโยคจริงๆ ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย * หรือ - นี้ 
คันจิ

คันจิ (漢字 : kanji) ในภาษาญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดจากอักษรจีน โดยญี่ปุ่นได้รับมาเป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับมีการดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อให้มีความสะดวกในการเขียนและการอ่าน มีทั้งสิ้นประมาณ 50,000 ตัว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาโบราณที่ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว

ในเดือนพฤศจิกายน คศ. 2010 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศแก้ไขจำนวนคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (常用漢字 : jouyou kanji) จากที่เคยกำหนดไว้เดิม 1,945 ตัว เป็น 2,136 ตัว โดยในจำนวนนี้เป็นคันจิที่กำหนดให้ศึกษาในระดับประถมศึกษาจำนวน 1,006 ตัว แบ่งเป็น ป.1 (80 ตัว) ป.2 (160 ตัว) ป.3 (200 ตัว) ป.4 (200 ตัว) ป.5 (185 ตัว) และ ป.6 (181 ตัว) ตามลำดับ

วิธีอ่านคันจิ

คันจิเป็นอักษรที่มีทั้งความหมายและเสียงในตัวเอง โดย คันจิ 1 ตัวจะมีวิธีอ่าน 2 แบบ คือ

 1. On-yomi (音読み)
  เป็นการอ่านแบบจีน
  เช่น 山 อ่านว่า san แปลว่า ภูเขา
 2. Kun-yomi (訓読み)
  เป็นการอ่านแบบพ้องเสียงกับคำศัพท์ญี่ปุ่นที่มีอยู่เดิม
  เช่น 山 จะอ่านว่า yama ซึ่งแปลว่า ภูเขา เช่นเดียวกัน

วิธีเขียนคันจิ

คันจิสมัยโบราณ เป็นอักษรภาพ ซึ่งต่อมา ค่อยๆ เปลี่ยนรูปมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นอักษรเส้นในปัจจุบัน

คันจิในภาพทางด้านขวา คือ 馬 อ่านว่า uma แปลว่า "ม้า" ซึ่งสามารถเห็นถึงการค่อยๆ เปลี่ยนรูปจากอักษรโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน จนกลายมาเป็นคันจิที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

วิธีการเขียนคันจิ มีหลักเกณฑ์ทั่วไป คือ

 1. เส้นในแนวนอน : ลากจากซ้ายไปขวา
 2. เส้นในแนวตั้ง : ลากจากบนลงล่าง

ในการเรียนคันจิ นอกจากจะต้องจดจำความหมาย และวิธีอ่านแบบ On-yomi และ Kun-yomi แล้ว ยังจะต้องจดจำ ลำดับในการลากเส้น และจำนวนเส้น ให้ถูกต้องด้วย

การนับจำนวนเส้นได้อย่างถูกต้อง จะทำให้สามารถค้นหาคันจิตัวใหม่ๆ ที่ไม่ทราบวิธีอ่าน และไม่ทราบความหมายได้ โดยใช้จำนวนเส้นเป็น keyword ในการค้นหา

คันจิระดับประถมศึกษา

เว็บไซต์นี้ได้รวมคันจิระดับประถมศึกษาทั้ง 1,006 ตัว พร้อมทั้งความหมาย การอ่าน Onyomi, Kunyomi, จำนวนเส้น และวิธีการเขียนคันจิแต่ละตัว เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้คันจิ สามารถเริ่มศึกษาจดจำได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีที่ 6 โดยการใช้เครื่องมือค้นหาที่เตรียมไว้ให้ในเว็บไซต์นี้Pageviews : 5,178,119 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com