ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์ อ่าน 266,753 ครั้ง
คำกริยานุเคราะห์ (助動詞 : jodoushi)

เป็นคำพ่วง (fuzokugo) สามารถผันได้ ใช้ต่อท้ายได้ทั้งคำหลัก (taigen) และคำแสดง (yougen) มีทั้งสิ้น 18 รูปแบบ คือ
れるられるせるさせるないぬ หรือ ん
ようまいたいたがるた หรือ だ
ますそうだらしいようだです

ประเภทของคำกริยานุเคราะห์

 1. แบ่งตามความหมาย
  เป็นการแบ่งตามหน้าที่หรือความหมายของคำกริยานุเคราะห์นั้นๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 23 ความหมาย คือ
  • ใช้ให้ทำ (使役 : shieki)
  • ถูกกระทำ (受身 : ukemi)
  • เป็นไปได้ (可能 : kanou)
  • ยกย่อง (尊敬 : sonkei)
  • เกิดขึ้นเอง (自発 : jihatsu)
  • สุภาพ (丁寧 : teinei)
  • ต้องการ (希望 : kibou)
  • หักล้าง (打ち消し : uchikeshi)
  • มั่นใจ (断定 : dantei)
  • อดีต (過去 : kako)
  • เสร็จสมบูรณ์ (完了 : kanryou)
  • สันนิษฐาน (推定 : suitei)
  • ต่อเนื่อง (存続 : sonzoku)
  • ตรวจทาน (確認 : kakunin)
  • คาดคะเน (推量 : suiryou)
  • ตั้งใจ (意志 : ishi)
  • คาดคะเนเชิงหักล้าง (打ち消し推量 : uchikeshi suiryou)
  • ตั้งใจเชิงหักล้าง (打ち消し意志 : ichikeshi ishi)
  • เปรียบเทียบ (比況 : hikyou)
  • ยกตัวอย่าง (例示 : reiji)
  • เล่าต่อ (伝聞 : denbun)
  • แสดงอาการ (様態 : youtai)
  • มั่นใจอย่างสุภาพ (丁寧な断定 : teinei na dantei)

 2. แบ่งตามรูปแบบการผัน
  • ผันแบบคำกริยา 5 ขั้น (五段 : godan) หรือ 1 ขั้นตัวล่าง (下一段 : shimo ichidan)
  • ผันแบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1
  • ผันแบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2
  • ผันแบบพิเศษ
  • ผันแบบไม่เปลี่ยนรูป

 3. แบ่งตามการเชื่อม
  แบ่งตามลักษณะของคำศัพท์ที่ไปพ่วง ว่าคำศัพท์นั้นผันอยู่ในรูปแบบใด คือ mizenkei, renyoukei, shuushikei หรือ rentaikei

การผันคำกริยานุเคราะห์

การต่อท้าย ความหมาย ฟอร์มปกติ mizenkei renyoukei shuushikei rentaikei kateikei meireikei ฟอร์มในการผัน
mizenkei ถูกกระทำ
ยกย่อง
เป็นไปได้
เกิดขึ้นเอง
れる れる れる れれ れろ
れよ
1 ขั้นตัวล่าง
られる られ られ られる られる られれ られろ
られよ
ใช้ให้ทำ せる せる せる せれ せろ
せよ
1 ขั้นตัวล่าง
させる させ させ させる させる させれ させろ
させよ
หักล้าง ない なかろ なかっ
なく
ない ない なけれ x แบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1

(ん)
x
(ん)

(ん)
x แบบพิเศษ
คาดคะเน
ตั้งใจ
ชักชวน
x x (う) x x ไม่เปลี่ยนรูป
よう x x よう (よう) x x
mizenkei
shuushikei
คาดคะเนหักล้าง
ตั้งใจหักล้าง
まい x x まい (まい) x x ไม่เปลี่ยนรูป
renyoukei ต้องการ たい たかろ たかっ
たく
たい たい たけれ x แบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1
たがる たがら
たがろ
たがり
たがっ
たがる たがる たがれ x 5 ขั้ิน
อดีต・ เสร็จสมบูรณ์
ต่อเนื่อง
ตรวจทาน

(だ)
たろ
(だろ)
x
(だ)

(だ)
たら
(だら)
x แบบพิเศษ
สุภาพ ます ませ
ましょ
まし ます ます ますれ ませ
まし
แบบพิเศษ
แสดงอาการ そうだ そうだろ そうだっ
そうで
そうに
そうだ そうな そうなら x แบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2
shuushikei เล่าต่อ そうだ x そうで そうだ x x x แบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2
สันนิษฐาน らしい x らしかっ
らしく
らしい らしい らしけれ x แบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1
rentaikei เปรียบเทียบ
ยกตัวอย่าง
สันนิษฐาน
ようだ ようだろ ようだっ
ようで
ように
ようだ ような ようなら x แบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2
คำหลัก
คำช่วย
มั่นใจ だろ だっ
(な) なら x แบบคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2
มั่นใจอย่างสุภาพ です でしょ でし です (です) x x แบบพิเศษ


หน้าที่และความหมายของคำกริยานุเคราะห์

 1. れる・られる
  ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันอยู่ในรูป mizenkei เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการถูกกระทำ การยกย่อง การเป็นไปได้ หรือการเกิดขึ้นเอง
  • ถูกกระทำ (受身 : ukemi)
   みんなから笑われる
   Minna kara warawareru
   ถูกทุกคนหัวเราะ

   先生に怒られる
   Sensei ni okorareru
   ถูกอาจารย์โกรธ

  • ยกย่อง (尊敬 : sonkei)
   先生が読まれる
   Sensei ga yomareru
   อาจารย์อ่าน

   お客様が来られる
   Okyakusama ga korareru
   แขกมา

  • เป็นไปได้ (可能 : kanou)
   早く行かれる
   Hayaku ikareru
   ไปได้เร็ว

   いつでも見られる
   Itsu demo mirareru
   ดูได้ตลอดเวลา

  • เกิดขึ้นเอง (自発 : jihatsu)
   มักใช้กับคำกริยาที่เกี่ยวกับความคิดหรืออารมณ์
   昔のことが思い出される
   Mukashi no koto ga omoidasareru
   คิดถึงเหตุการณ์ในอดีต

   病気の彼女が案じられる
   Byouki no kanojo ga anjirareru
   นึกเป็นห่วงแฟนที่ป่วย

 2. せる・させる
  ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันอยู่ในรูป mizenkei เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการสั่งให้ทำ
  • ใช้ให้ทำ (使役 : shieki)
   彼に持たせる
   Kare ni motaseru
   ใช้ให้เขาถือ

   弟に届けさせる
   Otouto ni todokesaseru
   ใช้ให้น้องชายเอาไปส่ง

 3. ない・ぬ(ん)
  ใช้ต่อท้ายคำกริยาหรือคำกริยานุเคราะห์ที่ผันอยู่ในรูป mizenkei เพื่อให้เกิดความหมายเชิงหักล้าง
  • หักล้าง (打ち消し : uchikeshi)
   そこには行かない
   Soko ni wa ikanai
   ไม่ไปที่นั่น

   彼に持たせない
   Kare ni motasenai
   ไม่ให้เขาถือ

   持たせない เกิดจากการผันดังนี้
   1. คำกริยา คือ 持つ (motsu) ⇒ ถือ
   2. ผันในรูป nai form เป็น 持た
   3. เติมกริยานุเคราะห์ せる (สั่งให้ทำ) เป็น 持たせる ⇒ ให้ถือ
   4. ผันในรูป nai form เป็น 持たせ
   5. เติมกริยานุเคราะห์ ない (หักล้าง) เป็น 持たせない ⇒ ไม่ให้ถือ

   การจำแนกคำคุณศัพท์ ない และคำกริยานุเคราะห์ ない ทำโดยการเปลี่ยน ない เป็น ぬ ถ้าสื่อความหมายไม่ได้ จะเป็นคำคุณศัพท์ แต่หากสื่อความหมายได้ จะเป็นคำกริยานุเคราะห์
   【คำคุณศัพท์】
   彼の部屋は汚くない
   kare no heya wa kitanakunai
   ห้องของเขาไม่สกปรก

   【คำกริยานุเคราะห์】
   彼は部屋を汚さない
   kare wa heya o yogosanai
   เขาไม่ทำให้ห้องสกปรก

 4. う・よう
  ใช้ต่อท้ายคำแสดง (yougen) และคำกริยานุเคราะห์บางคำ ที่ผันอยู่ในรูป mizenkei เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการคาดคะเน การมุ่งมั่น และการชักชวน
  • คาดคะเน (推量 : suiryou)
   友達が多いと楽しかろ
   tomodachi ga ooi to tanoshikarou
   มีเพื่อนเยอะก็น่าจะสนุก

   彼は中学生だろ
   kare wa chuugakusei darou
   เขาน่าจะเป็นนักเรียนมัธยมต้น

  • ตั้งใจ (意志 : ishi)
   毎日、日本語を勉強しよう
   mainichi, nihongo o benkyou shiyou
   ตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวัน

   人から感謝されよう
   hito kara kansha sareyou
   ตั้งใจจะได้รับการขอบคุณจากผู้คน
   (คือตั้งใจจะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น)

  • ชักชวน (勧誘 : kanyuu)
   みんなで協力しよう
   minna de kyouryoku shiyou
   ร่วมมือกันทุกคนเถอะ

   みんなに見せよう
   minna ni miseyou
   ให้ทุกคนดูเถอะ

 5. まい
  ใช้ต่อท้ายคำแสดง (yougen) และคำกริยานุเคราะห์บางคำ ที่ผันอยู่ในรูป mizenkei เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการคาดคะเนเชิงหักล้าง หรือตั้งใจเชิงหักล้าง
  • คาดคะเนเชิงหักล้าง (打ち消しの推量 : uchikeshi no suiryou)
   彼ならこんなことをしまい
   Kare nara konna koto o shimai
   ถ้าเป็นเขาคงไม่ทำแบบนี้

   彼に読ませまい
   Kare ni yomasemai
   คงไม่ให้เขาอ่าน

  • ตั้งใจเชิงหักล้าง (打ち消しの意志 : uchikeshi no ishi)
   彼と話すまい
   Kare to hanasumai
   ตั้งใจจะไม่พูดกับเขา

   もう失敗は許されまい
   Mou shippai wa yurusaremai
   การผิดพลาดจะไม่ได้รับการยกโทษให้อีกแล้ว

 6. たい・たがる
  ใช้ต่อท้ายคำกริยาหรือคำกริยานุเคราะห์ที่ผันอยู่ในรูป renyoukei เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการต้องการ
  • การต้องการ (希望 : kibou)
   たがる ใช้ในกรณีของบุคคลอื่น
   彼と話したい
   Kare to hanashitai
   อยากพูดกับเขา

   彼に聞かせたい
   Kare ni kikasetai
   อยากให้เขาได้ยิน

   彼は外に行きたがる
   Kare wa soto ni ikitagaru
   เขาท่าจะอยากออกไปข้างนอก

   彼は私に言わせたがる
   Kare wa watashi ni iwasetagaru
   เขาท่าจะอยากให้ฉันพูด

 7. ます
  ใช้ต่อท้ายคำกริยาและคำกริยานุเคราะห์ที่ผันอยู่ในรูป renyoukei เพื่อให้เกิดความสุภาพ
  • คำสุภาพ (丁寧 : teinei)
   本を読みます
   Hon o yomimasu
   อ่านหนังสือ (ประโยคสุภาพ)

   漢字を書かせます
   Kanji o kakasemasu
   ให้เขียนคันจิ (ประโยคสุภาพ)

 8. た(だ)
  ใช้ต่อท้ายคำแสดง และคำกริยานุเคราะห์ส่วนใหญ่ ที่ผันอยู่ในรูป renyoukei หรือ nai form เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับอดีต การเสร็จสมบูรณ์ การต่อเนื่อง หรือการตรวจทาน
  • อดีต (過去 : kako)
   今朝7時に起き
   Kesa shichiji ni okita
   เมื่อเช้าตื่น 7 โมง

   そこに行きたかっ
   Soko ni ikitakatta
   (เคย) อยากไปที่นั่น

  • เสร็จสมบูรณ์ (完了 : kanryou)
   แสดงความหมายที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์เสร็จสิ้น
   すでに見
   Sude ni mita
   ดูเสร็จแล้ว

   やっと宿題が終わっ
   Yatto shukudai ga owatta
   ในที่สุดก็ทำการบ้านเสร็จ

  • เกิดต่อเนื่อง (存続 : sonzoku)
   ずっと歩きつづけ
   Zutto arukitsutzuketa
   เดินมาตลอด

   ずっと歩きつづけさせられ
   Zutto arukitsutzukesaserareta
   ถูกทำให้เดินมาตลอด

  • ตรวจสอบ (確認 : kakunin)
   帰る時間を尋ね
   Kaeru jikan o tazuneta
   ถามเวลาที่จะกลับ

   明日の準備をさせ
   Ashita no junbi o saseta
   ให้เตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้

 9. そうだ
  ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันอยู่ในรูป renyoukei หรือต่อท้ายต้นศัพท์ของคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 และ 2 เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการบอกเล่าสภาพ และใช้ต่อท้ายคำแสดง (yougen) ที่ผันอยู่ในรูป shuushikei เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการเล่าต่อ
  • แสดงสภาพ (様態 : youtai)
   雨が降りそうだ
   Ame ga furisouda
   ฝนท่าจะตก

   彼は優秀そうだ
   Kare wa yuushu souda
   เขาท่าจะเก่ง

   ケーキがおいしそうだ
   Keeki ga oishisouda
   เค้กท่าจะอร่อย

  • เล่าต่อ (伝聞 : denbun)
   雨が降るそうだ
   Ame ga furu souda
   ได้ยินว่าฝนจะตก

   彼は優秀だそうだ
   Kare wa yuushu souda
   ว่ากันว่าเขาเก่ง

   ここのケーキがおいしいそうだ
   Koko no keeki ga oishii souda
   พูดกันว่าเค้กที่นี่อร่อย

 10. らしい
  ใช้ต่อท้ายคำหลัก คำกริยา คำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 และคำกริยานุเคราะห์ ที่ผันในรูป shuushikei หรือใช้ต่อท้ายต้นศัพท์ (gokan) ของคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 หรือใช้ต่อท้ายคำช่วย เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการสันนิษฐาน
  • สันนิษฐาน (推定 : suitei)
   彼らは大学生らしい
   Karera wa daigakusei rashii
   พวกเขาน่าจะเป็นนักศึกษา

   彼の家は遠いらしい
   Kare no ie wa tooi rashii
   บ้านของเขาน่าจะอยู่ไกล

   試験は来月に行われるらしい
   Shiken wa raigetsu ni okonawareru rashii
   การสอบน่าจะมีขึ้นในเดือนหน้า

   彼らが行くらしい
   Karera ga iku rashii
   พวกเขาน่าจะไป

   彼がまじめらしい
   Kare ga majime rashii
   เขาน่าจะขยัน

   最初はここかららしい
   Saisho wa koko kara rashii
   ตอนแรกน่าจะเริ่มจากที่นี่

 11. ようだ
  ใช้ต่อท้ายคำช่วยคำหลัก (kakujoshi) คือ の หรือใช้ต่อท้ายคำแสดง (yougen) หรือคำกริยานุเคราะห์บางส่วน ที่ผันอยู่ในรูป rentaikei เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การยกตัวอย่าง หรือการสันนิษฐาน
  • เปรียบเทียบ (比況 : hikyou)
   彼女はまるで花のようだ
   Kanojo wa marude hana no you da
   เธอเปรียบประดุจดอกไม้

  • ยกตัวอย่าง (例示 : reiji)
   田中さんのような先生になりたい
   Tanakasan no you na sensei ni naritai
   อยากจะเป็นอาจารย์เหมือนกับคุณทานากะ

  • สันนิษฐาน (推定 : suitei)
   ここに誰か来たようだ
   Koko ni dare ka kita you da
   ดูเหมือนว่ามีใครบางคนมาที่นี่

 12. ใช้ต่อท้ายคำหลัก (taigen) หรือคำช่วยบางคำ เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการแสดงความมั่นใจ
  • มั่นใจ (断定 : dantei)
   君は大学生
   Kimi wa daigakusei da
   เธอเป็นนักศึกษา

   この選択が一番正しいの
   Kono sentaku ga ichiban tadashii no da
   การเลือกนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด

  だ มีลักษณะการใช้งานในหลายรูปแบบ ดังนี้
  これは私の本
  Kore wa watashi no hon da
  นี่คือหนังสือของฉัน
  ⇒ เป็นคำกริยานุเคราะห์แสดงความมั่นใจ

  この本はきれい
  Kono hon wa kirei da
  หนังสือเล่มนี้สวย
  ⇒ เป็นการผันคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 ในรูปจบประโยค (shuushikei)

  この本は読ん
  Kono hon wa yonda
  หนังสือเล่มนี้อ่านแล้ว
  ⇒ เป็นคำกริยานุเคราะห์แสดงอดีต・การจบสมบูรณ์・การต่อเนื่อง・การตรวจทาน

 13. です
  ใช้ต่อท้ายคำหลัก (taigen) หรือคำช่วยบางคำ เพื่อให้เกิดความหมายเกี่ยวกับการแสดงความมั่นใจอย่างสุภาพ
  • มั่นใจอย่างสุภาพ (丁寧な断定 : teinei na dantei)
   君は大学生です
   Kimi wa daigakusei desu
   เธอเป็นนักศึกษาครับ/ค่ะ

   この選択が一番正しいのです
   Kono sentaku ga ichiban tadashii no desu
   การเลือกนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับ/ค่ะ

Total views : 2,527,680

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com