ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 7 คำเชื่อม อ่าน 268,699 ครั้ง
คำเชื่อม (接続詞 : setsuzokushi)

เป็นคำอิสระ ผันไม่ได้ ทำหน้าที่เชื่อมประโยคหรือกลุ่มคำเข้าด้วยกัน

ประเภทและหน้าที่ของคำเชื่อม
 1. ความหมายสอดคล้องกัน (順接 : junsetsu)
  ทำหน้าที่ชี้เรื่องที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน โดยเรื่องแรกจะเป็นเหตุ ส่วนเรื่องหลังจะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมา
  เช่น それで、 だから、 そこで、 したがって、 すると

  彼は一生懸命勉強しました。だから、いい点数でした。
  kare wa isshoukenmei benkyou shimashita. dakara, ii tensuu deshita
  เขาตั้งใจเรียน จึงคะแนนดี

 2. ขัดแย้งกัน (逆説 : gyakusetsu)
  ทำหน้าที่ชี้เรื่องที่ขัดแย้งกัน
  ได้แก่ คำว่า けれども、 しかし、 だが、 でも、 ところが

  彼は一生懸命勉強しました。しかし、悪い点数でした。
  kare wa isshoukenmei benkyou shimashita. shikashi, warui tensuu deshita
  เขาตั้งใจเรียน แต่คะแนนไม่ดี
 3. 
 4. เพิ่มน้ำหนัก (累加 : ruika หรือ 添加 : tenka)
  ทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักให้หนักแน่นยิ่งขึ้น โดยเรื่องหลังจะทำหน้าที่เพิ่มเติมน้ำหนักให้กับเรื่องแรก
  ได้แก่ คำว่า さらに、 しかも、 そのうえ、 それに、 なお

  彼は一生懸命勉強しました。さらに、家の手伝いもしました。
  kare wa isshoukenmei benkyou shimashita. sara ni, ie no tetsudai mo shimashita
  เขาตั้งใจเรียน และ(ยัง)ช่วยงานบ้านด้วย
 5. 
 6. แยกอิสระ (並立 : heiritsu หรือ 並列 : heiretsu)
  ทำหน้าที่ชี้ว่าเรื่องแรกและเรื่องหลังเป็นเอกเทศต่อกัน
  ได้แก่ คำว่า また、 ならびに、 および

  彼は勉強家であり、また、スポーツマンでもある。
  kare wa benkyouka de ari, mata, supootsuman de mo aru
  เขาเป็นคนขยันเรียนและก็ยังเป็นนักกีฬา
 7. 
 8. เปรียบเทียบหรือให้เลือก (対比 : taihi หรือ 選択 : sentaku)
  ทำหน้าที่เปรียบเทียบหรือให้เลือกระหว่างเรื่องแรกกับเรื่องหลัง
  ได้แก่ คำว่า あるいは、 それとも、 または、 もしくは

  バス、または電車で行きます。
  basu, mata wa densha de ikimasu
  จะไปโดยรถเมล์หรือรถไฟ

 9. อธิบายเสริม (説明 : setsumei หรือ 補足 : hosoku)
  ทำหน้าที่อธิบายเสริม โดยเรื่องหลังจะเป็นสิ่งที่อธิบายหรือเสริมเรื่องแรก
  ได้แก่ คำว่า つまり、 なぜなら、 すなわち

  彼はいい点数をとりました。なぜなら、一生懸命勉強したからです。
  kare wa ii tensuu o torimashita. nazenara, isshoukenmei benkyou shita kara desu.
  เขาได้คะแนนดีเนื่องจากตั้งใจเรียน

 10. เปลี่ยนเรื่อง (転換 : tenkan)
  เป็นการเปลี่ยนเรื่องที่กำลังพูด
  ได้แก่ คำว่า ところで、 さて、 では、 ときに

  さて、今度は何を勉強しましょうか
  Sate, kondo wa nani o benkyou shimashou ka
  เอาละ ครั้งนี้จะเรียนอะไรกันดี

Total views : 2,527,676

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com