ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย






คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
ヤドカリ やどかりปูเสฉวน
ヤブサメ やぶさめนกกระจ้อยหัวลาย
山荒 やまあらしเม่นใหญ่
山荒らし やまあらしเม่นใหญ่
山犬 やまいぬหมาป่า
山猿 やまざるลิงป่า
山猫 やまねこแมวป่า
やもり やもりจิ้งจก
やんま やんまแมลงปอขนาดใหญ่
ヤンマ やんまแมลงปอขนาดใหญ่
ヤンマ やんまแมลงปอขนาดใหญ่
ライオン らいおんสิงโต
雷魚 らいぎょปลาช่อน
雷鳥 らいちょうนกทาร์มิแกน,ไก่ป่าหิมะ
ラクダ らくだอูฐ
駱駝 らくだอูฐ
ラッコ らっこนาก
栗鼠 りすกระรอก
リャマ りゃまลามะ
猟犬 りょうけんหมาล่าเนื้อ
両生類 りょうせいるいสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
冷血動物 れいけつどうぶつสัตว์เลือดเย็น
霊長類 れいちょうるいสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการสูงสุด
驢馬 ろばลา,ล่อ
わしนกอินทรี
わにจระเข้
ワラビー わらびーจิงโจ้ขนาดเล็ก

พบ 527 คำ  

page : 1  ...  11 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้