ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
正月 しょうがつช่วงปีใหม่,เดือนแรกของปี,เดือนมกราคม,,
小説 しょうせつนิยาย
招待 しょうたいการเชิญ
承知 しょうちการรับรู้,การรู้และเข้าใจ(ถึงความจำเป็น),การยอมรับ(คำขอหรือข้อเสนอ),การยินยอมเห็นชอบ
将来 しょうらいอนาคต
食事 しょくじการรับประทานอาหาร,อาหารในแต่ละมื้อ
食料品 しょくりょうひんผลิตภัณฑ์อาหาร
知らせる しらせるแจ้งให้ทราบ,ประกาศให้ทราบ
調べる しらべるตรวจสอบ,สำรวจ
親切 しんせつโอบอ้อมอารี,ใจดี,กรุณา
心配 しんぱいกังวล,เป็นห่วง
新聞社 しんぶんしゃบริษัทหนังสือพิมพ์
ตัวอักษร,ลายมือ,คันจิ
事故 じこอุบัติเหตุ
地震 じしんแผ่นดินไหว
時代 じだいสมัย,ยุค,กาลเวลา,ปัจจุบัน
辞典 じてんพจนานุกรม
事務所 じむしょสำนักงาน
邪魔 じゃまอุปสรรค,กีดขวาง,รบกวน,ก่อกวน,ก่อปัญหา
ジャム じゃむแยม
住所 じゅうしょที่อยู่
柔道 じゅうどうยูโด
十分 じゅうぶんอย่างเพียงพอ,เหลือเฟือ
準備 じゅんびการเตรียมตัว,การเตรียมพร้อม
自由 じゆうเสรีภาพ,อิสระ,ตามอำเภอใจ
女性 じょせいผู้หญิง
人口 じんこうประชากร,พลเมือง
神社 じんじゃศาลเจ้าของลัทธิชินโต
水泳 すいえいการว่ายน้ำ
水道 すいどうการประปา
数学 すうがくเลข,คณิตศาสตร์
過ぎる すぎるผ่าน,เลย,เกิน
空く すくว่าง,ว่างเปล่า
スクリーン すくりーんฉาก,จอ,ม่านกั้น,เครื่องบัง
凄い すごいสุดยอด,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,น่ากลัว,น่าเสียวไส้
進む すすむก้าวหน้า,พัฒนาขึ้น,คืบหน้า,เดินเร็ว
すっかり すっかりทั้งหมด,ไม่มีเหลือ,โดยสิ้นเชิง
捨てる すてるทิ้ง,ปล่อยออกจากมือ,ตัดความสัมพันธ์,ปล่อยทิ้ง
ステレオ すてれおสเตอริโอ
ステーキ すてーきเนื้อสเต๊ก
すなทราย
素晴らしい すばらしいยอดเยี่ยม,วิเศษ
滑る すべるลื่น,ไถล
すみมุมด้านใน,ขอบ,ที่ลับตา
済む すむเสร็จสิ้น,จบเรื่อง,เสร็จเรื่อง
掏摸 すりการแอบขโมยของที่อยู่ติดตัวของผู้อื่น,นักล้วงกระเป๋า
すると するとและแล้ว, หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่
スーツ すーつเสื้อสูท
スーツケース すーつけーすกระเป๋าเดินทาง
スーパー すーぱーซูเปอร์มาร์เก็ต

พบ 666 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้