ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
経験 けいけんประสบการณ์
警察 けいさつตำรวจ
経済 けいざいเศรษฐศาสตร์,เศรษฐกิจ,ธุรกิจการค้า
怪我 けがการบาดเจ็บ
景色 けしきวิว,ทิวทัศน์
消しゴム けしごむยางลบ
決して けっしてไม่...เลย,ไม่...แน่นอน (ใช้กับรูปปฏิเสธ)
けれど けれどแต่
けれども けれどもแต่
けんหลัง(คำลักษณะนามของบ้าน)
喧嘩 けんかการทะเลาะวิวาท
研究 けんきゅうการวิจัย,การค้นคว้า,การค้นหาข้อเท็จจริง
研究室 けんきゅうしつห้องวิจัย,ห้องแลป
見物 けんぶつการชมเพื่อความเพลิดเพลิน,คนที่ไปชม,ของที่น่าชม
ケーキ けーきขนมเค้ก
下宿 げしゅくห้องเช่า,บ้านเช่า,การเช่าห้อง,ที่พักราคาถูก
原因 げんいんสาเหตุ,ที่มา,มูลเหตุ
玄関 げんかんบริเวณหน้าประตูบ้าน (เข้าประตูมาแล้วแต่ก่อนขึ้นบ้าน)
เด็ก,ลูก,หญิงสาว
斯う こうแบบนี้,อย่างนี้
郊外 こうがいชานเมือง
講義 こうぎการบรรยาย
工業 こうぎょうอุตสาหกรรม
高校 こうこうโรงเรียนมัธยมปลาย
高校生 こうこうせいนักเรียนมัธยมปลาย
工場 こうじょうโรงงาน
校長 こうちょうอาจารย์ใหญ่,ครูใหญ่
交通 こうつうการคมนาคม,การจราจร
高等学校 こうとうがっこうโรงเรียนมัธยมปลาย
講堂 こうどうหอประชุม
公務員 こうむいんข้าราชการ
国際 こくさいระหว่างประเทศ
こころหัวใจ,ใจ
故障 こしょうการชำรุดเสียหาย,การขัดข้อง
答え こたえคำตอบ,การตอบ,การขานรับ
ことเรื่อง,สิ่ง,การ,อะไร ๆ
小鳥 ことりนกขนาดเล็ก
この間 このあいだเมื่อวันก่อน,เมื่อไม่กี่วันมานี้,เมื่อเร็วๆนี้
この頃 このごろหมู่นี้,ช่วงนี้
細かい こまかいละเอียด,ถี่ถ้วน,มูลค่าเล็กน้อย,ปลีกย่อย,เรื่องเล็กๆ,หยุมหยิม
込む こむแน่น,หนาแน่น,(รถ)ติด
こめข้าวสาร
これから これからต่อจากนี้,จากนี้ไป
怖い こわいน่ากลัว,หวาดกลัว,มีความสามารถกว่าที่คิด
壊す こわすทำให้พัง,ทำให้ใช้งานไม่ได้,ทำให้เสียหาย
壊れる こわれるเสีย,พัง,แตก
コンサート こんさーとคอนเสิร์ต
今度 こんどตอนนี้,ครั้งนี้,คราวนี้,เร็วๆนี้,ครั้งหน้า,ครั้งถัดไป,ไม่นานมานี้,ช่วงนี้
今夜 こんやคืนนี้,ค่ำนี้
คำใช้นำหน้าอากัปกริยาหรือสิ่งของคนที่เคารพเพื่อแสดงความยกย่อง

พบ 666 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้