ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
愛育 あいいくการเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก
愛飲 あいいんการดื่ม(เหล้า นม น้ำผลไม้)เป็นประจำ
哀願 あいがんการอ้อนวอน,การวิงวอนขอร้อง
愛玩 あいがんรักและใส่ใจ(ใช้กับสัตว์เล็กๆหรือของเล็กๆ)
愛吟 あいぎんการร้องเพลงหรือกลอนที่ชอบเป็นประจำ
愛顧 あいこการอุปถัมภ์,การสนับสนุน
愛好 あいこうการชื่นชอบ
哀哭 あいこくการร้องไห้อย่างโศกเศร้า
愛護 あいごการคุ้มครองด้วยความรัก
哀号 あいごうการร้องไห้เสียใจในการเสียชีวิต
挨拶 あいさつการทักทายกันเมื่อเจอในช่วงเวลาต่าง ๆ
哀傷 あいしょうความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก
愛唱 あいしょうการร้องเพลงเป็นประจำ
愛する あいするรัก
合図 あいずสัญญาณ,สัญลักษณ์
哀惜 あいせきความโศกเศร้า,ความเสียใจ
愛惜 あいせきความรักและหวงแหน
相席 あいせきการแชร์หรือนั่งโต๊ะเดียวกับผู้อื่น
愛想笑い あいそわらいการยิ้มอย่างเสแสร้ง ประจบเอาใจ
愛蔵 あいぞうเก็บเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
相対 あいたいการประจันหน้า,การหันหน้าเข้าหากัน
愛着 あいちゃくความรู้สึกผูกพัน
哀悼 あいとうความโศกเศร้าอาลัย
愛読 あいどくการอ่านเป็นประจำ
相半ばする あいなかばする(โอกาส) ครึ่ง ๆ, 50:50
相乗り あいのりการนั่งรถไปด้วยกัน (กับคนไม่รู้จัก)
相反 あいはんขัดกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้
愛撫 あいぶการกอดจูบ,การลูบคลำ
愛慕 あいぼหลงรัก,ทั้งรักทั้งหลง
愛用 あいようการใช้เป็นประจำ (เนื่องจากคิดว่าดี)
哀憐 あいれんความเวทนา
アウトソーシング あうとそーしんぐเอาท์ซอร์ส,การจัดจ้างคนภายนอก
アウトソース あうとそーすเอาท์ซอร์ส,การจัดจ้างคนภายนอก
垢抜け あかぬけผ่านการขัดเกลาจนงดงาม,มีรสนิยม
飽き飽き あきあきเบื่อระอา
握手 あくしゅการทักทายด้วยการจับมือ
悪食 あくじきการกินอาหารที่คนปกติทั่วไปไม่กินกัน
齷齪 あくせく(งาน)ยุ่ง,(ทำงาน)งก ๆ
アクセス あくせすการเข้าถึง,ทางเข้า
悪戦苦闘 あくせんくとうการต่อสู้ฝ่าฟันด้วยความยากลำบาก
悪用 あくようการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
開け閉め あけしめเปิดปิด
朝寝 あさねนอนตื่นสาย
朝寝坊 あさねぼうตื่นสาย,คนนอนตื่นสาย
足止め あしどめการกักบริเวณ
足踏み あしぶみการหยุดชะงัก,การซอยเท้าอยู่กับที่
味付け あじつけการเติมรสชาติไว้แล้ว (ในอาหาร)
味見 あじみชิม(อาหาร)
価する あたいするมีค่าควรแก่...
値する あたいするมีค่าควรแก่...

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้