ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
愛憎 あいぞうความรักและความเกลียด
生憎 あいにくโชคร้าย,โชคไม่ดี
あい昧 あいまいคลุมเครือ,กำกวม
曖昧 あいまいคลุมเครือ,กำกวม
青膨れ あおぶくれบวม,ฟกช้ำดำเขียว
赤色 あかいろสีแดง
赤裸 あかはだかเปลือยล่อนจ้อน,หมดเนื้อหมดตัว,สภาพที่สัตว์ถูกถอนขนออกไปหมด
明らか あきらかแจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่ชัด
悪質 あくしつคุณภาพไม่ดี,เลวทราม,ชั่วร้าย
悪趣味 あくしゅみรสนิยมห่วย
悪性 あくせいที่เป็นโรคร้าย
アクティブ あくてぃぶแข็งขัน,คล่องแคล่ว,ว่องไว,แอคทีฟ,กระตือรือร้น
悪徳 あくとくผิดศีลธรรม
アクースティック あくーすてぃっくอะคูสติก
浅はか あさはか(คิด)ตื้น ๆ,โง่เขลาเบาปัญญา
浅はかな あさはかな(คิด)ตื้น ๆ,โง่เขลาเบาปัญญา
鮮やか あざやか(สี)สด,สดใส,เจิดจ้า,วิเศษ
足早 あしばやการเดินเร็ว,การเดินไว
足弱 あしよわกำลังขาไม่ดี (ในคนแก่หรือเด็ก)
あじรสชาติ
あたり前 あたりまえเป็นเรื่องธรรมดา,ทั่ว ๆ ไป,เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้น,เป็นสิ่งที่ควรจะรู้อยู่แล้ว,เหมาะสม
当たり前 あたりまえเป็นเรื่องธรรมดา,ทั่ว ๆ ไป,เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้น,เป็นสิ่งที่ควรจะรู้อยู่แล้ว,เหมาะสม
当り前 あたりまえเป็นเรื่องธรรมดา,ทั่ว ๆ ไป,เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้น,เป็นสิ่งที่ควรจะรู้อยู่แล้ว,เหมาะสม
あだเปล่าประโยชน์,ไร้ประโยชน์,สูญเปล่า
圧倒的 あっとうてきเหนือกว่าอย่างมาก,อย่างท่วมท้น,ขาดลอย
天晴れ あっぱれยอดเยี่ยมอย่างน่าตกใจ,คำอุทานอย่างชื่นชม,ยอดเยี่ยม
熱々 あつあつ(อาหาร)ร้อน,รักกันจี๋จ๋า
熱熱 あつあつ(อาหาร)ร้อน,รักกันจี๋จ๋า
後一歩 あといっぽมือยังไม่ถึง
アナログ あなろぐอะนาล็อก
アバウト あばうとคร่าวๆ,ราวๆ,หยาบๆ
あば擦れ あばずれหญิงไร้ยางอาย
阿婆擦 あばずれหญิงไร้ยางอาย
阿婆擦れ あばずれหญิงไร้ยางอาย
アプリオリ あぷりおりจากเหตุไปหาผล
あべこべ あべこべกลับหัวกลับหาง,กลับกัน,กลับตาลปัตร
阿呆 あほうงี่เง่า,ไอ้โง่ (ใช้เป็นคำด่า)
阿房 あほうงี่เง่า,ไอ้โง่ (ใช้เป็นคำด่า)
アポステリオリ あぽすてりおりจากผลไปหาเหตุ
甘えん坊 あまえんぼうขี้อ้อน
甘口 あまくちรสชาติหวาน,ปากหวาน
天の邪鬼 あまのじゃくพวกขวางโลก,พวกดันทุรัง
天邪鬼 あまのじゃくคนไม่ซื่อ,คนที่มีพฤตกรรมไม่ซื่อ,ดื้อ
余り あまりไม่ค่อยจะ
あやふや あやふやไม่ชัดเจน,คลุมเครือ
荒削り あらけずりการขัดอย่างหยาบ ๆ
新た あらたใหม่,ทำอีกครั้ง
あらたか あらたか(ยา)ได้ผลชะงัก,ขลัง,ศักดิ์สิทธิ์
あらわเผยให้เห็น
露わ あらわเผยให้เห็น

พบ 2,255 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้