ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อวัยวะ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
青筋 あおすじเส้นเลือดดำ
あかขี้ไคล
あごคาง,ขากรรไกร
顎鬚 あごひげเครา
あしเท้า,ขา
足首 あしくびข้อเท้า
足腰 あしこしขาและสะโพก
足の甲 あしのこうหลังเท้า
足の爪 あしのつめเล็บเท้า
足の指 あしのゆびนิ้วเท้า
あせเหงื่อ
あたまศีรษะ,หัว
鐙骨 あぶみこつกระดูกโกลน (หู)
ท้อง,กระเพาะอาหาร
いきลมหายใจ
胃腸 いちょうกระเพาะอาหารกับลำไส้
息吹 いぶきลมหายใจ,การหายใจออก,การมีชีวิตหรือมีชีวิตชีวา
胃袋 いぶくろกระเพาะอาหาร
陰核 いんかくต่อมหรือจุดกระสัน (ในของลับของผู้หญิง)
咽喉 いんこうคอหอย,ช่องคอด้านในลำคอ
ウェスト うぇすとเอว
ウエスト うえすとเอว
齲歯 うしฟันผุ
うでแขน
うなじหลังคอ
うらด้านหลัง
上唇 うわくちびるริมฝีปากบน
上瞼 うわまぶたเปลือกตาบน
えくぼ えくぼลักยิ้ม
襟足 えりあしท้ายทอย
襟髪 えりがみผมท้ายทอย
大手 おおでแขนและมือ
奥歯 おくばฟันกราม
お尻 おしりก้น
おでこ おでこหน้าผาก,หน้าผากโหนก
お中 おなかท้อง
お腹 おなかท้อง
親知らず おやしらずฟันคุด,ฟันกรามที่ขึ้นด้านใน
親指 おやゆびนิ้วโป้ง,นิ้วหัวแม่มือ
かおใบหน้า
かかとส้นเท้า
角皮 かくひหนังกำพร้า
角膜 かくまくกระจกตา
下垂体 かすいたいต่อมฮอร์โมนที่อยู่สมองส่วนล่าง ควบคุมการเจริญเติบโต,ต่อม pituitary
かたบ่า,ไหล่
肩口 かたぐちบ่า
下腹部 かふくぶท้องน้อย
かみผม(บนศีรษะ)
髪の毛 かみのけเส้นผม
関節 かんせつข้อต่อกระดูก

พบ 345 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้