ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
会う あうพบ,เจอ
あおสีน้ำเงิน,สีเขียว
青い あおいสีน้ำเงิน,สีเขียว,(หน้า)ซีด,อ่อนหัด
あかสีแดง,คอมมิวนิสต์
赤い あかいสีแดง,หัวฝ่ายซ้าย,คอมมิวนิสต์
明るい あかるいสว่าง,แจ่มใส,ร่าเริง,(สี)สดใส
あきฤดูใบไม้ร่วง
開ける あけるเปิด
上げる あげるยก,ขึ้น(ราคา),ให้...,ส่ง,ทำให้เสร็จ
あさตอนเช้า
朝御飯 あさごはんอาหารเช้า
明後日 あさってวันมะรืน
あしเท้า,ขา
明日 あしたวันพรุ่งนี้
あそこ あそこที่โน่น
遊ぶ あそぶเล่น,เที่ยว
暖かい あたたかい(อากาศ)อุ่น,มีทรัพย์สินเพียงพอ,(สี)อบอุ่นใจ
あたまศีรษะ,หัว
新しい あたらしいใหม่
彼方 あちらทางโน้น
あっち あっちที่โน่น,ตรงโน้น
厚い あついหนา,อย่างจริงใจ,ลึกซึ้ง,(บุญคุณ)ท่วมท้น
暑い あつい(อากาศ)ร้อน
熱い あつい(สิ่งของ)ร้อน,(ใจ)รุ่มร้อน,เร่าร้อน
あとหลังจาก,ข้างหลัง,ส่วนท้าย,ในภายหลัง,ส่วนที่เหลือ
あなた あなたคุณ
あにพี่ชาย
あねพี่สาว
あの あのโน้น
アパート あぱーとอพาร์ตเมนต์
浴びる あびるอาบ,อาบน้ำ
危ない あぶないอันตราย
甘い あまいหวาน,ไม่เค็ม,(รส)นุ่ม,(กลิ่น)หอม,(เสียง)ไพเราะ,ไม่เข้มงวด,หละหลวม,(คิด)ตื้น ๆ
あまり あまりไม่ค่อยจะ
あめฝน
あめลูกกวาด,ลูกอม
洗う あらうล้าง,ซัก,สระผม
有る あるมี
歩く あるくเดิน
あれ あれนั่น,เอ๊ะ(คำอุทาน)
良い いいดี,สวย,งาม,ดีเลิศ,ดีงาม
いいえ いいえไม่ใช่,เปล่า
言う いうพูด,บอก,กล่าว
いえบ้าน
如何 いかがเป็นอย่างไรบ้าง,เป็นยังไงบ้าง(คำสุภาพของ どう)
行く いくไป
幾つ いくつกี่อัน,กี่ชิ้น,กี่ก้อน,อายุเท่าไหร่
幾ら いくらคำแสดงปริมาณที่ไม่แน่ชัด,ขนาดไหน,เท่าไร,ปริมาณระดับหนึ่ง,ค่อนข้างมาก,ค่อนข้างน้อย,กว่าๆ,เป็นอย่างมาก,เท่าใดก็ตาม
いけบ่อน้ำ
医者 いしゃหมอ,แพทย์

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้