...... J-Campus Dic รวมคำศัพท์ญี่ปุ่น โดยจัดแบ่งตามหมวดหมู่ เพื่อให้มีความสะดวกต่อการศึกษา สามารถจำคำศัพท์ที่คล้ายคลึงเกี่ยวข้องกันได้ครบทั้งชุด จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้คำศัพท์ญี่ปุ่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี การจัดหมวดหมู่คำศัพท์ ครอบคลุมเกี่ยวกับ คำศัพท์พื้นฐาน เช่น ประเทศ สถานที่ วันเดือนปี ตัวเลข ธรรมชาติ วัฒนธรรม ญาติพี่น้อง ทิศ สี คำไวยากรณ์ เช่น คำสรรพนาม คำลักษณะนาม สกรรมกริยา อกรรมกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ คำเลียนเสียง คำเลียนอาการ คำอุทาน คำเชื่อม คำช่วย เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องเรือน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ ยานพาหนะ ของใช้เบ็ดเตล็ด อาหาร เครื่องดื่ม ขนมของหวาน เครื่องปรุง เครื่องเทศสมุนไพร สุขภาพและความงาม เช่น ร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เครื่องประดับ งานอดิเรก เช่น คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ดนตรี กีฬา ของเล่น งานอดิเรกอื่นๆ สัตว์และพืช เช่น สัตว์บก สัตว์ปีก แมลง ปลา สัตว์น้ำ พืช ผัก ผลไม้ และคำศัพท์วิชาชีพ เช่น อาชีพ ตำแหน่ง การศึกษา การแพทย์ บัญชีและการเงิน ธุรกิจการพาณิชย์ การเมือง ศาสนา ศิลปะ อุตสาหรรม ก่อสร้าง สื่อสารมวลชน บันเทิง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การสงคราม วิชาชีพอื่นๆ ......
ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย

JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
อ๊ะ,เสียงอุทานเมื่อนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งออก
ああ ああ(พูดของはい),อือ,ฮือ,ใช่(โดยทั่วไปผู้ชายใช้),โอ,อา,โธ่(คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือหมดหวัง)
挨拶 あいさつการทักทายกันเมื่อเจอในช่วงเวลาต่าง ๆ
あいだระหว่าง,ท่ามกลาง,ช่วง
合う あうเข้ากัน,เหมาะกัน
赤ちゃん あかちゃんเด็กทารก
赤ん坊 あかんぼうทารก,เด็กอ่อน
上がる あがるขึ้น,(ราคา)สูงขึ้น,แล้วเสร็จ,ดีขึ้น,ขึ้น(ที่สูง)
空く あくว่าง,ว่างเปล่า,เว้นว่าง
アクセサリー あくせさりーเครื่องประดับ,อุปกรณ์เพิ่มเติมของเครื่องยนต์
あげる あげるให้
浅い あさいตื้น,ไม่ลึก,ไม่นาน,สีจาง
あじรสชาติ
アジア あじあเอเชีย
明日 あすวันพรุ่งนี้
遊び あそびเล่น,ช่องว่าง(ของชิ้นส่วน)
集まる あつまるรวมตัว,รวมผล,ชุมนุม
集める あつめるสะสม,รวบรวม
アナウンサー あなうんさーโฆษก,ผู้ประกาศ
アフリカ あふりかแอฟริกา
アメリカ あめりかประเทศอเมริกา
謝る あやまるขอโทษ
アルコール あるこーるแอลกอฮอล์
アルバイト あるばいとงานพาร์ทไทม์,งานชั่วคราว,งานพิเศษ
安心 あんしんหมดห่วง,สบายใจ
安全 あんぜんปลอดภัย
あんな あんなอย่างนั้น
案内 あんないนำทาง,พาเที่ยวชม,การชี้แจง,คำชี้แจง,สภาพภายใน,เชิญแขก
以下 いかอย่างน้อย,น้อยกว่า,ไม่เกิน,ดังต่อไป,ต่อไปนี้,ต่ำกว่า,(ข้อความ)ด้านล่าง
以外 いがいนอกกรอบ,นอกเหนือจาก..., ไม่รวม...,ยกเว้น...
医学 いがくแพทยศาสตร์
生きる いきるมีชีวิตอยู่
意見 いけんความคิดเห็น
いしหิน
苛める いじめるรังแก,แกล้งกัน
以上 いじょうมากกว่า,เกินกว่า,ยิ่งกว่า,(ที่กล่าวมา)ข้างต้น,จบ
急ぐ いそぐรีบ,เร่งรีบ
致す いたすทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด)
頂く いただくได้รับ,กิน,ดื่ม(คำถ่อมตนของ もらう、食う、飲む),ทูนบนศีรษะ,ชูสูงอย่างเคารพ
一度 いちどหนึ่งครั้ง
一生懸命 いっしょうけんめいความพยายามอย่างเต็มที่,ตั้งอกตั้งใจทำ
一杯 いっぱいเต็มไปด้วย,หนึ่งแก้ว,หนึ่งชาม,หนึ่งถ้วย
いとด้าย
以内 いないภายใน,อย่างน้อย,ไม่เกิน
田舎 いなかต่างจังหวัด,บ้านนอก,บ้านเกิด,ชนบท
祈る いのるอธิษฐาน
いらっしゃる いらっしゃるอยู่,ไป,มา,มี(เป็นคำยกย่องของ 行く、来る、いる)
植える うえるปลูก(ต้นไม้)
伺う うかがうฟัง,ได้ยิน,ถาม,เยี่ยม,ไปพบ(คำถ่อมตนของ 聞く、問う、尋ねる、訪れる、訪問する)
受付 うけつけการรับ(เอกสาร,ใบสมัคร...),ที่ติดต่อสอบถาม,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

พบ 666 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้